Επιστολή σχετικά με τις άδειες ασκουμένων δικηγόρων στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Προς: Τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης Εφετείου Θεσσαλονίκης κ. Χρήστο Νάστα,

Τον Διευθύνοντα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο,

Την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, κα Ευαγγελία Αρβανίτου,

Τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, κ. Ευστράτιο Χονδροζουμάκη,

Την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, κα Αικατερίνη Περιστεροπούλου,

Την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, κα Σεβαστή Μελετλίδου,

Θεσσαλονίκη, 17/11/2021 (αρ. πρωτ. 17-17/11/2021 εξ.),

Αξιότιμοι/ες,

Όπως γνωρίζετε το πρόγραμμα ΕΣΠΑ στα Δικαστήρια έχει αρχίσει να απασχολεί ασκούμενους/ες ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2021 και σε κάποιες περιπτώσεις από τα τέλη Αυγούστου του αυτού έτους. Πάρα πολλοί/ες συνάδελφοι/ συναδέλφισσες έχουν αιτηθεί την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, έχουν γίνει δεκτοί και προσφέρουν ουσιαστικά την εργασία τους.

Σύμφωνα με την προτυποποιημένη σύμβαση που κάθε ασκούμενος/η υπέγραψε με αντισυμβαλλομένους το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τον αρμόδιο φορέα πραγματοποίησης της άσκησης «Κάθε ασκούμενος Δικηγόρος έχει δικαίωμα δικαιολογημένης απουσίας για λόγους ανωτέρας βίας που τεκμηριώνεται από την έκδοση σχετικών αποδεικτικών εγγράφων  από Δημόσια Αρχή. Με την επιφύλαξη των κατωτέρω διατάξεων κατά το χρονικό  διάστημα της δικαιολογημένης απουσίας, ο ασκούμενος Δικηγόρος εξακολουθεί να  λαμβάνει την προβλεπόμενη αμοιβή. Στην περίπτωση που η απουσία του Ασκούμενου  Δικηγόρου υπερβεί το 5% της παρούσας χρονικής διάρκειας της Σύμβασης, μετά από  απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) του  Υπουργείου Δικαιοσύνης και την σύμφωνη γνώμη του Φορέα Υποδοχής Πρακτικής  Άσκησης, δύναται είτε η Άσκηση να παραταθεί αυτοδίκαια και μετά την παρέλευση  της συμβατικής ημερομηνίας προκειμένου να συμπληρωθεί το απαραίτητο 12μηνο,  είτε η Άσκηση να διακοπεί για όσο χρόνο διαρκεί ο λόγος της ανωτέρας βίας.  

Αδικαιολόγητη απουσία του Ασκούμενου Δικηγόρου θα συνιστά αντίστοιχη των  ημερών απουσίας του μείωση της αμοιβής του. Για κάθε ημέρα αδικαιολόγητης  απουσίας θα υπάρχει περικοπή κατά 1/25 της μηνιαίας αμοιβής. Σε περίπτωση που η  αδικαιολόγητη απουσία του Ασκούμενου Δικηγόρου υπερβεί το 5% της παρούσας  χρονικής διάρκειας της Σύμβασης, μετά από απόφαση της Επιτροπής  Παρακολούθησης Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) και την σύμφωνη γνώμη του Φορέα  Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης, δύναται είτε να καταγγέλλεται αρμοδίως η παρούσα  Σύμβαση με αποτέλεσμα την απένταξη του Ασκούμενου Δικηγόρου από το  Πρόγραμμα είτε να παρατείνεται αυτοδίκαια το χρονικό διάστημα της Άσκησης πέραν της συμβατικής ημερομηνίας μέχρι να συμπληρωθεί το απαραίτητο 12μηνο, άνευ  ετέρας αποζημίωσης».

Κατανοείτε πως θα υπάρξουν περιπτώσεις ασκουμένων με προβλήματα υγείας, εν μέσω μάλιστα και της πανδημικής κρίσης, που ενδεχομένως να ξεπεράσουν σε ημέρες απουσίας το προβλεπόμενο 5% της συνολικής χρονικής διάρκειας της άσκησης για λόγους ασθενείας.

Την στιγμή που οι συνάδελφοι ασκούμενοι προσφέρουν και θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα της τάξεως των δώδεκα (12) μηνών στα γραφεία των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της πόλης, είναι ανήκουστο να εφαρμοστεί οποιαδήποτε διάταξη που θα έχει τιμωρητικό χαρακτήρα εναντίον τους.

Επιπρόσθετα, στην ως άνω αναφερόμενη σύμβαση δεν υφίσταται καμία πρόβλεψη σχετικά με άδεια αναψυχής των ασκουμένων δικηγόρων, ούτε και στην σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση περί της άσκησης στα Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες. Ενόψει τούτων για τις άδειες που δίνονται σε συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα πρέπει, ελλείψει άλλης διάταξης να προσφύγουμε στις διατάξεις περί έμμισθης εντολής δικηγόρων κατά τα άρθρα 42 επόμενα του Κώδικα Δικηγόρων και κατ’ επέκταση στις διατάξεις του κοινού εργατικού δικαίου.

Επομένως, θα πρέπει οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα να λαμβάνουν κανονικά άδεια αναψυχής, η οποία δεν δύναται να υπολείπεται χρονικά της αντίστοιχης των λοιπών εργαζομένων δικαστικών υπαλλήλων για τον πρώτο έτος απασχόλησής τους.

Εν όψει όλων των ανωτέρω

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

Να μην διακοπεί καμία σύμβαση για λόγους ασθενείας των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.

Να χορηγηθεί άδεια αναψυχής σε όλους τους απασχολούμενους δυνάμει του συγκεκριμένου προγράμματος, ισόχρονη με την αντίστοιχη άδεια των υπολοίπων δικαστικών υπαλλήλων.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………Ο Γραμματέας

Τρασανίδης Γιάννης………………..Σαλονικίδης Παύλος