Επιστολή για τον Υπολογισμό ΕΦΚΑ στα Γραμμάτια Νομικής Βοήθειας

Της Ένωσης Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Ρόδου Της Ένωσης Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης

Προς:

1) τον Πρόεδρο και μέλη του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου

2) τον Πρόεδρο και μέλη του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

3) την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα. Ε. Αχτσιόγλου.

4) Το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ)

5) Το Ταμείο Ασφαλιστικών Εισφορών (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ), νύν ΕΦΚΑ

Με βάση το άρθρο 39 παρ. 11 περ. α’ του Ν. 4387/12.05.2016 περί ΕΦΚΑ ορίζεται ότι “…υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α. καταβάλλεται ποσοστό 20% επί της ελάχιστης αμοιβής ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση, για την οποία προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία έκδοση γραμματίου προείσπραξης. Ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος αποστέλλει στον Ε.Φ.Κ.Α. τη σχετική συγκεντρωτική κατάσταση ανά δικηγόρο. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί μέσω ενσήμων ή της ανωτέρω διαδικασίας που τα αντικαθιστά, αφαιρούνται από την εισφορά που οφείλει ο δικηγόρος…”

Με βάση το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 3226/2004 περί νομικής βοήθειας ορίζεται ότι “Για την καταβαλλόμενη σε δικηγόρο υπηρεσίας αποζημίωση δεν εκδίδεται γραμμάτιο προείσπραξης. Η σχετική απόδειξη παροχής υπηρεσιών εκδίδεται κατά την είσπραξη. Η παρακράτηση του προβλεπόμενου από την παράγραφο 7 του άρθρου 96 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954) ποσοστού γίνεται κατά την Εκκαθάριση της αποζημίωσης και το παρακρατούμενο ποσό αποδίδεται στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο”.

Κατά τη διαδικασία της νομικής βοήθειας, ο διορισθείς δικηγόρος με την είσοδο του στο portal της Ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων εκδίδει το ειδικό γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών, το οποίο και το προσκομίζει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του (παράσταση δικηγόρου). Στη συνέχεια με την ολοκλήρωση της δικαστικής αυτής ενέργειας (παράσταση), ο διορισθείς δικηγόρος καταθέτει τα δικαιολογητικά του προς πληρωμή στο αρμόδιο δικαστήριο που τον διόρισε και απο εκεί αποστέλλονται με φροντίδα της οικείας γραμματείας στο υπουργείο Δικαιοσύνης και απο εκεί στο ΤΑΧΔΙΚ προς εκκαθάριση των ενταλμάτων πληρωμής. Το τελικό ποσό που αποτελεί την αμοιβή του διορισθέντος δικηγόρου είναι το υπόλοιπο, αφαιρουμένων των κρατήσεων υπέρ τρίτων και της παρακράτησης φόρου σε ποσοστό 20%.

Με το νέο νόμο Ν. 4387/2016, σε κάθε γραμμάτιο προείσπραξης έχει προστεθεί ο ΕΦΚΑ σε ποσοστό 20% , ποσό το οποίο παρακρατείται κατά την έκδοση του. Ανάλογο ποσοστό υπέρ ΕΦΚΑ έχει προστεθεί και στα ειδικά γραμμάτια της νομικής βοήθειας, τα οποία εκδίδονται απο το portal της Ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων, λίστα των οποίων, κατά την άποψη μας, οφείλει να αποστέλλεται μηνιαίως στον ΕΦΚΑ απο τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, ώστε να αφαιρούνται και απο τα γραμμάτια αυτά οι παρακρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για τον υπολογισμό του τελικού ποσού που προκύπτει μηνιαίως για κάθε δικηγόρο και πρέπει να καταβληθεί απο αυτόν υπέρ ΕΦΚΑ, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ των ειδικών γραμμάτιων προκαταβολής της νομικής βοήθειας.

Αυτό γιατί τα ποσά αυτά δεν επιστρέφονται στον διορισθέντα δικηγόρο κατά την πληρωμή των ενταλμάτων στο στάδιο της εκκαθάρισης τους απο το ΤΑΧΔΙΚ, ώστε να αποδοθούν εκ νέου απο τον δικηγόρο αυτόν υπέρ ΕΦΚΑ. Ο διορισθείς δικηγόρος αντιθέτως, πρακτικά, λαμβάνει την αμοιβή του, που αποτελεί το υπόλοιπο του ποσού αναφοράς του ειδικού γραμματίου, αφαιρουμένων των κρατήσεων υπέρ τρίτων (υπέρ ΔΣ, ταμείο συνεργασίας, ΕΦΚΑ κτλ) και του φόρου 20%, ένα (1) περίπου χρόνο μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών του προς πληρωμή.

Σε περίπτωση που κριθεί ότι ο υπολογισμός των ειδικών γραμματίων της νομικής βοήθειας δεν δύναται να συμπεριληφθεί στον υπολογισμό των λοιπών γραμματίων προείσπραξης, καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

πρώτον, να προχωρήσει σε διορθωτική ερμηνευτική παρέμβαση με βάση το Νόμο, για τη νομική και πρακτική μεταχείριση των ειδικών γραμματίων προκαταβολής σχετικά με τον ΕΦΚΑ (20%) και

δεύτερον, να ανακοινώσει επίσημα τον ορθό τρόπο και τον χρόνο υπολογισμού των ποσών αυτών, ώστε να μην παραβλάπτονται τα δικαιώματα των δικηγόρων, ούτε να μεταφέρονται τυχόν επιπλέον καταβολές τους σε μεταγενέστερο χρόνο, αλλά να εκκαθαρίζονται άπασες οι οφειλές και οι καταβολές τους το χρόνο γέννησης τους.

Καλούμε επίσης τους δικηγορικούς συλλόγους να παρέμβουν υπέρ των μελών τους αιτούμενοι την όμοια και ίση μεταχείριση των ειδικών γραμματίων νομικής βοήθειας όπως τα λοιπά γραμμάτια προείσπραξης σχετικά με τις κρατήσεις υπερ ΕΦΚΑ.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΡ

Η Πρόεδρος…………………….Ο Γραμματέας

Χρυσή Χρυσοχού…………………Μάνος Τεχνίτης

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος…………………….Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας…………………Στέφανος Κρεμέτης