Επιστολή ΕΑΝΔιΘ σε δημόσιους φορείς της Θεσσαλονίκης σχετικά με τους κανόνες εξυπηρέτησης δικηγόρων

Σε συνέχεια της από 23-9-2019 επιστολής της ΕΑΝΔΑ προς δημόσιους φορείς και υπηρεσίες σε σχέση με τους κανόνες εξυπηρέτησης δικηγόρων από δημόσιες υπηρεσίες, η οποία μας κοινοποιήθηκε, και δυνάμει της υπ’ αρ. 10/11-10-2019 απόφασης ΔΣ, η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, απέστειλε επιστολή σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες που εδρεύουν στην Θεσσαλονίκη με το εξής περιεχόμενο:

Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης, σχετικά με την πρόσβαση δικηγόρων και ασκούμενων δικηγόρων στις υπηρεσίες τους, όπως δικαιούνται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Επειδή με το α. 1 ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) «1. Ο δικηγόρος είναι δημόσιος λειτουργός Το λειτούργημά του αποτελεί θεμέλιο του κράτους δικαίου. 2. Περιεχόμενο του λειτουργήματος είναι η εκπροσώπηση και υπεράσπιση του εντολέα του σε κάθε δικαστήριο, αρχή ή υπηρεσία ή εξωδικαστικό θεσμό, η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων, όπως επίσης και η συμμετοχή του σε θεσμοθετημένα όργανα ελληνικά ή διεθνή»,

Επειδή με το α. 34 ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) «1. Ο δικηγόρος κατά την άσκηση των καθηκόντων του δικαιούται να απολαμβάνει του σεβασμού και της τιμής που οφείλεται στο λειτούργημά του από τους δικαστικούς λειτουργούς και από κάθε άλλο πρόσωπο που ενεργεί στο πλαίσιο της Δημόσιας Διοίκησης. 2. Η είσοδος στα Υπουργεία και στα δημόσια καταστήματα επιτρέπεται ελεύθερα στους δικηγόρους με επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό».

Επειδή βάσει των ανωτέρων εκδόθηκε και η υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/27509/11-11-2013 εγκύκλιου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης, η οποία επισυνάπτεται.

Επειδή ήδη τα ως άνω έχουν αρμοδίως κοινοποιηθεί από την Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών στους προϊστάμενους ή εποπτεύοντες φορείς, αρχές και υπηρεσίες που εδρεύουν στην Αθήνα με σχετικό έγγραφο, το οποίο επισυνάπτεται.

Για τους λόγους αυτούς, οι δικηγόροι και ασκούμενοι δικηγόροι, ως δημόσιοι λειτουργοί γίνονται δεκτοί στις δημόσιες υπηρεσίες (και στα δικαστήρια) χωρίς κανέναν χρονικό ή άλλο περιορισμό. Κατά συνέπεια, η εξυπηρέτηση δικηγόρων αποκλειστικά σε «ώρες κοινού» ή ταυτόχρονα σε κοινή σειρά με το κοινό βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με το ως άνω νομοθετικό πλαίσιο και παρακωλύει την άσκηση του λειτουργήματός τους και την εκπροσώπηση των εντολέων τους.

Κατά συνέπεια, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, ώστε οι δικηγόροι να εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες σύμφωνα με το νόμο, ήτοι χωρίς περιορισμό ωραρίου και κατά πλήρη προτεραιότητα ή σε ιδιαίτερη σειρά προτεραιότητας.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος…………………..Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα………………Ελένη Χατζηγιάννη