Επιστολή ΕΑΝΔιΘ σχετικά με κατά προτεραιότητα κάλυψη των κενών θέσεων τακτικού προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε. από τους επιλαχόντες της Προκήρυξης Α.Σ.Ε.Π. 1Γ/2017

Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, δυνάμει της υπ’ αρ. 9/11-10-2019 απόφασης ΔΣ, απέστειλε επιστολή προς τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σχετικά με κατά προτεραιότητα κάλυψη των κενών θέσεων τακτικού προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε. από τους επιλαχόντες της Προκήρυξης Α.Σ.Ε.Π. 1Γ/2017. Το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

“Αξιότιμε κ. Διοικητή,

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, κατόπιν της υπ’ αριθ. 1Γ/2017 Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. με θέμα «Πλήρωσης με γραπτό διαγωνισμό συνολικά πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (ΦΕΚ 40/τ.Α.Σ.Ε.Π./01-12-2017 και ΦΕΚ 44/τ.Α.Σ.Ε.Π./21-12-2017) προκηρύχθηκε γραπτός διαγωνισμός για την πλήρωση 548 θέσεων τακτικού προσωπικού ΠΕ στην Α.Α.Δ.Ε., μετά τη διενέργεια του οποίου καταρτίστηκε πίνακας διοριστέων, ο οποίος κυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 496/22-04-2019 απόφαση του Α’ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 759/Γ’/10-05-2019), οι δε 548 επιτυχόντες διοριστέοι κατανεμήθηκαν στις αντίστοιχες θέσεις δυνάμει της υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./72/19251/30-05-2019 Υπουργικής Απόφασης της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 2133/Β’/06-06-2019).

Πλην όμως, από τον ως άνω γραπτό διαγωνισμό προέκυψαν υποψήφιοι οι οποίοι κρίθηκαν μεν επιτυχόντες αλλά με σειρά κατάταξης μεγαλύτερη από αυτή που θα τους καθιστούσε διοριστέους (τουλάχιστον 249 υποψήφιοι). Αναφορικά με την απορρόφηση των εν λόγω επιτυχόντων – μη διοριστέων (επιλαχόντων) της Προκήρυξης 1Γ/2017 του Α.Σ.Ε.Π. επισημαίνουμε τα εξής:

  1. Σύμφωνα με το αρ. 15 παρ. 9 του Ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προκύπτει ότι: «Ειδικότερα, όσον αφορά την κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) είναι δυνατόν να πραγματοποιείται μετά από σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π., χωρίς νέα προκήρυξη, από πίνακα επιλαχόντων: α) προηγούμενου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π., για την κάλυψη θέσεων της Αρχής υπό την προϋπόθεση ότι οι νέες προς κάλυψη θέσεις αφορούν όμοιους κλάδους-ειδικότητες και πρόσθετα προσόντα και ότι δεν έχουν παρέλθει τρία (3) χρόνια από τη δημοσίευση των αντίστοιχων πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), όπως εκάστοτε ισχύει…». Κατά συνέπεια, ειδικά για την πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε. ο νόμος παρέχει τη διακριτική ευχέρεια στη διοίκηση να καλύπτει τις θέσεις αυτές χωρίς νέα προκήρυξη από πίνακα επιλαχόντων των ίδιων κλάδων και εντός διαστήματος τριών (3) ετών από τη δημοσίευση αυτού στο ΦΕΚ.
  2. Στην προκειμένη περίπτωση, η διοίκηση οφείλει να κάνει χρήση της ως άνω διακριτικής της ευχέρειας καλύπτοντας τις νέες ή κενούμενες θέσεις τακτικού προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε. των οικείων κλάδων κατά προτεραιότητα από τον πίνακα επιλαχόντων του διαγωνισμού 1Γ/2017 και όχι να προβεί σε νέα προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων αυτών (με σύστημα μοριοδότησης ή με γραπτό διαγωνισμό) για τους εξής λόγους:

– άπαντες οι επιλαχόντες έχουν ήδη επιτύχει σε έναν κατά κοινή ομολογία δύσκολο και απαιτητικό γραπτό διαγωνισμό κατόπιν σκληρής, επίπονης και πολύμηνης προετοιμασίας. Ως εκ τούτου, έχουν ήδη κριθεί ως κατάλληλοι και άξιοι πλήρωσης των σχετικών θέσεων, αφού φέρουν ένα ισχυρό τεκμήριο γνώσης του αντικειμένου και ενασχόλησης με αυτό.

– η έκδοση νέας προκήρυξης (με σύστημα μοριοδότησης ή με γραπτό διαγωνισμό) θα επιβαρύνει διοικητικά, οικονομικά και χρονικά το Δημόσιο και ιδίως το Α.Σ.Ε.Π. σε αντίθεση με την πλέον συμφέρουσα από διοικητική, οικονομική και χρονική άποψη διαδικασία της πλήρωσης των θέσεων από τον ήδη υφιστάμενο πίνακα επιλαχόντων.

Ιδίως δε για τους αποφοίτους Νομικής, τους οποίους ως συνδικαλιστικό σωματείο εκπροσωπούμε στη Θεσσαλονίκη, επισημαίνεται ότι οι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές συνθήκες που επικρατούν στο δικηγορικό κλάδο σε συνδυασμό με το εκκωφαντικό έλλειμμα κοινωνικής προστασίας προς τα πλέον ασθενέστερα μέλη αυτού, οδηγούν πολλούς συναδέλφους και ιδίως νέους δικηγόρους σε ουσιαστικό αποκλεισμό και κατ’ επέκταση στην αναζήτηση συναφών επαγγελματικών προορισμών, όπως ο διορισμός στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Κατά συνέπεια, η μη ευδοκίμηση του αγώνα των υποψηφίων παρ’ ότι έχουν ήδη κριθεί επιτυχόντες καταλήγει να επιτείνει ασύμμετρα το ως άνω επαγγελματικό τους αδιέξοδο. Άλλωστε, για τους περισσότερους από αυτούς η κοπιώδης και πολύμηνη προετοιμασία για τη συμμετοχή και εν τέλει επιτυχία τους στο διαγωνισμό, είχε ως προϋπόθεση και ως επακόλουθο την ουσιαστική αποστασιοποίησή τους από τη δικηγορική καθημερινότητα, με αποτέλεσμα η επάνοδός τους σε αυτήν λόγω του μη διορισμού τους να καθίσταται ακόμη πιο δυσχερής.

  1. Εξάλλου, αυτά σταθμίζοντας ο νομοθέτης προέβλεψε την ως άνω ευχέρεια της διοίκησης, η οποία προστέθηκε με τον Ν. 4537/2018 στις 16-05-2018 (δηλαδή 1,5 μήνα πριν τη γραπτή δοκιμασία της προκήρυξης 1Γ/2017), προκειμένου να επιταχυνθεί η στελέχωση της ΑΑΔΕ και σε συμμόρφωση εκτός των άλλων προς υπερεθνικές υποχρεώσεις της χώρας μας. Δεδομένου ότι ήδη «έτρεχε» ένας γραπτός διαγωνισμός για τη στελέχωση της ανεξάρτητης αρχής, θεωρούμε ότι η προσθήκη αυτής της διάταξης δεν ήταν τυχαία αλλά αντίθετα έγινε ενόψει του συγκεκριμένου διαγωνισμού και προκειμένου να εφαρμοστεί ακριβώς σε αυτόν.

Αυτά σταθμίζοντας και η ίδια η ΑΑΔΕ έχει ήδη κάνει ευρεία χρήση της συγκεκριμένης διάταξης. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη διάταξη έχει ήδη εφαρμοστεί i) δυνάμει της υπ’ αριθ. 15/2018 απόφασης της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 122 του ν. 4537/2018 (ΦΕΚ 84/Α/15-5-2018), τα αιτήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την πλήρωση δεκαεννέα (19) θέσεων του κλάδου ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ και είκοσι επτά (27) θέσεων του κλάδου ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από επιλαχόντες των Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 4Κ/2016 (ΦΕΚ 10/2016 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και 13Κ/2017 (ΦΕΚ 33/2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) καθώς επίσης και ii) δυνάμει της υπ’ αριθ. 2/2019 απόφασης της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν, βάσει των ιδίων ως άνω διατάξεων, τα αιτήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την πλήρωση εξήντα τριών (63) θέσεων του κλάδου ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από επιλαχόντες της Προκήρυξης 13Κ/2017 (ΦΕΚ 33/2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ). Ως εκ τούτου και αξιοποιώντας τη συλλογιστική «εκ του ελάσσονος εις το μείζον», θεωρούμε δίκαιο και ηθικό να εφαρμοστεί η ως άνω διάταξη πολύ περισσότερο στους επιλαχόντες της συγκεκριμένης προκήρυξης ως επιτυχόντων σε γραπτό διαγωνισμό.

  1. Τέλος, επισημαίνεται ότι τυχόν έκδοση νέας προκήρυξης για την πλήρωση των κενών θέσεων τακτικού προσωπικού των οικείων κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (με σύστημα μοριοδότησης ή με νέο γραπτό διαγωνισμό) παρά την ύπαρξη επιλαχόντων του προηγούμενου διαγωνισμού, θα ελεγχόταν από άποψη συνταγματικής νομιμότητας ως αντίθετη στην αρχή της αξιοκρατίας και της ισότητας, καθώς και ως αντίθετη στην αρχή του δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτές οι αρχές παγίως ερμηνεύονται από τα δικαστήρια της χώρας.

Περαιτέρω, οι δικαστικές διαμάχες που θα ακολουθούσαν αυτή την επιλογή θα ματαίωναν επί της ουσίας και σε κάθε περίπτωση αυτή ταύτη την ανάγκη ταχείας στελέχωσης της εν λόγω ανεξάρτητης αρχής.

Για τους λόγους αυτούς, ως φορέας εκπροσώπησης των συμφερόντων των ασκούμενων και νέων δικηγόρων ζητούμε την κατά προτεραιότητα κάλυψη των κενών θέσεων τακτικού προσωπικού οικείων κλάδων της Α.Α.Δ.Ε. χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης από τους επιλαχόντες της Προκήρυξης Α.Σ.Ε.Π. 1Γ/2017 (ΦΕΚ 40/τ.Α.Σ.Ε.Π./01-12-2017 και ΦΕΚ 44/τ.Α.Σ.Ε.Π./21-12-2017) κατ’ εφαρμογή του αρ. 15 παρ. 9 του Ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος……………………………Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα……………………….Ελένη Χατζηγιάννη