Επιστολή ΕΑΝΔιΘ προς ΑΣΕΠ σχετικά με την προσμέτρηση εμπειρίας των ασκούμενων δικηγόρων σε διαγωνισμούς του Δημοσίου

Κατόπιν αναφορών που μας υποβλήθηκαν από μέλη μας σχετικά με την προσμέτρηση της εργασιακής τους εμπειρίας στα πλαίσια διαγωνισμού εποπτευόμενου από τον ΑΣΕΠ, αποστείλαμε την εξής επιστολή προς παροχή διευκρινίσεων:

Της Ένωσης Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 3-5, 54626, Θεσσαλονίκη.

Προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, Πουλίου 6, 11523, Αθήνα.

Θέμα: Προσμέτρηση εργασιακής εμπειρίας ασκούμενων δικηγόρων

Θεσσαλονίκη 14-03-2018,

Ενόψει των προσφάτων αποτελεσμάτων και της κατάρτισης των προσωρινών πινάκων επί της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 προκήρυξης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για την πλήρωση 131 θέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου στα κατά τόπους κεντρικά ή περιφερειακά γραφεία ή αυτοτελή κλιμάκια, ανέκυψαν προβληματικές και παθογένειες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της εμπειρίας των υποψηφίων ασκουμένων δικηγόρων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ως άνω υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 προκήρυξη αλλά και από τις εν γένει και κατά καιρούς αναρτηθείσες προκηρύξεις ελεγχόμενες δια του φορέα σας, η αξιολογούμενη εμπειρία ερευνάται, προσδιορίζεται και βαθμολογείται δυνάμει προϋπάρχουσας έως εκείνο το σημείο απασχόλησης με σχέση εργασίας ή σύμβασης έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκησης επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με τις κατά περίπτωση προκηρύξεις θέσεων.

Ο αριθμός δε των μηνών εμπειρίας, που δηλώνει ο εκάστοτε υποψήφιος, υπολογίζεται είτε με βάση τον αριθμό των ημερών ασφάλισης είτε με βάση τη χρονική περίοδο ασφάλισης στους ως άνω τομείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς. Ήδη δε με την υπ’ αρ. 23/5-10-2005 απόφασης της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ καθορίσθηκαν τα έγγραφα απόδειξης επαγγελματικής εμπειρίας δικηγόρους ή ασκούμενους δικηγόρους.

Επιπλέον, δυνάμει των άρθρων 10 έως 14 του Κώδικα περί Δικηγόρων, ως ισχύει σήμερα, η άσκηση αρχίζει με την εγγραφή του ενδιαφερομένου στο ειδικό μητρώο ασκουμένων του Δικηγορικού Συλλόγου του τόπου άσκησης. Η ιδιότητα του ασκουμένου διατηρείται για όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση της άσκησης και την επιτυχή συμμετοχή του στις σχετικές δοκιμασίες και μέχρι τον επακόλουθο διορισμό του ως δικηγόρου.

Το καθεστώς δε αυτής της κατ’ ελάχιστον δεκαοκτάμηνης άσκησης, ως προϋπόθεσης για την λήψη της δικηγορικής ιδιότητας, χαρακτηρίζεται ως καθεστώς μαθητείας και όχι ως άσκησης επιτηδεύματος. Υπό το κράτος ισχύος δε του ΕΦΚΑ, ο ασκούμενος δικηγόρος καταβάλλει εισφορές μόνο έναντι του κλάδου υγείας και πάλαι ποτέ Τομέα Υγείας Δικηγόρων. Η εγγραφή στον συγκεκριμένο φορέα ασφάλισης είναι αυτόματη και υποχρεωτική καθ’ όλη την διάρκεια της άσκησης.

Αιτία όλων των ανωτέρω και ενόψει της μη νομοθετικής πρόβλεψης περί υποχρεωτικής ασφάλισης σε κύριο ασφαλιστικό φορέα έναντι κλάδου συντάξεως, ο ασκούμενος δικηγόρος και εν δυνάμει υποψήφιος στις σχετικές προκηρύξεις, μπορεί να αποδείξει εργασιακή εμπειρία και να έχει βάσιμες πιθανότητες επιλογής του στους πίνακες επιτυχόντων, παρά τα ουσιαστικά και τυπικά του προσόντα, ήτοι την πραγματική απασχόληση στο αντικείμενο της νομικής επιστήμης και δικηγορίας. Ως εκ τούτων, συχνά σε προκηρυσσόμενους διαγωνισμούς που διεξάγονται υπό την εποπτεία σας έχει παρατηρηθεί η προσμέτρηση μηδενικής εμπειρίας ασκούμενων δικηγόρων παρά την εμπρόθεσμη υποβολή των αναγκαίων εγγράφων (πιστοποιητικό δικηγορικού συλλόγου).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αιτούμαστε από την Υπηρεσίας σας όπως διευκρινίσει το καθεστώς υπολογισμού, δια εναλλακτικών ή μη τρόπων, της εμπειρίας των ασκουμένων δικηγόρων.

Ιδία δε, ερωτούμε και αναμένουμε την απόκρισή σας περί τυχόν προσμέτρησης και έγκυρης υποβολής τοιαύτων δικαιολογητικών αποδεικτικών εμπειρίας, α) των τυχόν βεβαιώσεων των αρμοδίων Δικηγορικών Συλλόγων σχετικά με τον χρόνο άσκησης ή β) των εκάστοτε μηνιαίων ειδοποιητηρίων του ΕΦΚΑ τα οποία περιλαμβάνουν καταβλητέες εισφορές που αντιστοιχούν στον κλάδο υγείας.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος…………………………Η Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας……………………….Έλλη Μέλλιου

Να σημειωθεί ότι η Ολομέλεια του ΑΣΕΠ με την ως άνω αναφερόμενη 23/5-10-2005 απόφασή της έκρινε ότι οι δικηγόροι υποψήφιοι σε διαγωνισμούς του δημοσίου αποδεικνύουν την εργασιακή τους εμπειρία με τα ακόλουθα πέντε δικαιολογητικά: 
1. Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει, πότε ο δικηγόρος απέκτησε την ιδιότητα του ασκουμένου και πότε αυτή του δικηγόρου.
2. Βεβαίωση του Ταμείου Νομικών από την οποία να προκύπτει πότε ασφαλίστηκε ως δικηγόρος ή ενδεχομένως και ως ασκούμενος (επειδή η ασφάλιση του ασκουμένου είναι προαιρετική), καθώς και ότι εξακολουθεί να είναι ασφαλισμένος κατά τον χρόνο έκδοσης της βεβαίωσης.
3. Επικυρωμένα από τον Δικηγορικό Σύλλογο φωτοαντίγραφα των «καταστάσεων παραστάσεων στα Δικαστήρια» και των «καταστάσεων προεισπράξεων συμβολαίων» μέχρι την ημέρα της υποβολής της αίτησής τους συμμετοχής στο διαγωνισμό.
4. Αντίγραφο επικυρωμένο από το Δικηγορικό Σύλλογο της κατατεθείσης σε αυτόν βεβαίωσης του δικηγόρου στον οποίο ασκήθηκαν (το οποίο χρησίμευσε ως δικαιολογητικό για τη συμμετοχή στην εξέταση επ’ αδεία), προκειμένου να προσδιορισθεί ορθά ο χρόνος άσκησης, λαμβανομένου υπ’ όψη ότι έχουν εμφανισθεί περιπτώσεις υποψηφίων κατά τις οποίες ζητείται υπολογισμός 50 ή 60 μηνών χρόνου άσκησης, ενώ αυτή δεν διαρκεί κατά νόμον περισσότερο από 18 μήνες.
5. Ειδικά για τους έμμισθους δικηγόρους, εφόσον τυχόν αυτοί δεν πραγματοποιούν παραστάσεις στα δικαστήρια και δεν συντάσσουν συμβόλαια πελατών τους (και επομένως δεν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες επί όσον τουλάχιστον χρόνο είναι έμμισθοι), αρκεί βεβαίωση του φορέα στον οποίο εργάζονται ως έμμισθοι, από την οποία να προκύπτει το είδος της δικηγορικής υπηρεσίας που προσφέρουν και ο τρόπος της πληρωμής τους.
Επιπλέον, στις προκηρύξεις πρέπει να σημειώνεται ότι η προσκόμιση του τρίτου κατά σειρά δικαιολογητικού θα είναι ενδεικτική (μία μόνο παράσταση ή ένα μόνο συμβόλαιο κατ’ έτος) και μόνο για τα έτη κατά τα οποία ο δικηγόρος θα εμφανίζει μηδενική απασχόληση (καμιά απολύτως παράσταση και κανένα συμβόλαιο) δεν θα προσμετράται χρόνος εμπειρίας.