Επείγουσα Επιστολή στον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας σχετικά με τα Έγγραφα Μετακίνησης Ασκούμενων Δικηγόρων

Κατόπιν των πρόσφατων ανακοινώσεων, οι οποίες όμως δεν προκύπτουν από τις κείμενες διατάξεις,

Προς τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων, κ. Νικόλαο Χαρδαλιά,

Κοινοποιούμενο προς τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης,

Θέμα: Μετακινήσεις ασκουμένων Δικηγόρων και Δικηγόρων χωρίς έναρξη στην Εφορία.

Θεσσαλονίκη, 04/11/2020,

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

Βάσει της εφαρμοζόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης στη Θεσσαλονίκη, υπ’ αριθμόν Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919/2020 «Μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας 1. Από τις 5.00 έως τις 21:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες επιτρέπονται συγκεκριμένα για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς την εργασία ή κατά τη διάρκεια της εργασίας. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της παρ. 1 πρέπει ο πολίτης να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και βεβαίωση κίνησης, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Για τις περ. (α) και (ιβ) της παρ. 1, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια ή διαμορφώνεται με βάση τον τρόπο εργασίας του πολίτη σύμφωνα με τις ισχύουσες έκτακτες ρυθμίσεις και παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου, από τον ίδιο, περιέχει δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης υπόψη και τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης».

Βάσει των από 02/11/2020 δηλώσεων σας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η βεβαίωση κίνησης για εργαζομένους εκδίδεται από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Παρόλο που κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται ρητώς στην ως άνω Κ.Υ.Α, τονίζουμε πως η εφαρμογή του μέτρου της έκδοσης σχετικής βεβαίωσης από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ καθίσταται ιδιαιτέρως προβληματική για τους ασκούμενους δικηγόρους. Οι ασκούμενοι δικηγόροι δεν καταχωρούνται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ από τους δικηγόρους, στους οποίους προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Αυτό συμβαίνει καθώς οι ασκούμενοι δικηγόροι δεν θεωρούνται, δυστυχώς, εργαζόμενοι, διότι βάσει του Κώδικα Δικηγόρων, απαγορεύεται να συνάψουν σύμβαση εργασίας με τον ασκούντα δικηγόρο. Συνεχίζουν όμως να προσφέρουν κανονικά την εργασία τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της καραντίνας.

Κατά την περίοδο Μαρτίου- Μαΐου οι ασκούμενοι δικηγόροι κινούνταν με τις ειδικές βεβαιώσεις τις οποίες έβρισκε κάποιος στην ιστοσελίδα gov.gr. Το αυτό ισχύει και για όσους δικηγόρους δεν έχουν προχωρήσει σε έναρξη στην εφορία, παρόλο που έχουν εγγραφεί προσφάτως στα μητρώα των ανά την Επικράτεια Δικηγορικών
Συλλόγων, οι οποίοι επίσης αντιμετωπίζουν το αυτό πρόβλημα με τις μετακινήσεις.

Ενόψει τούτων αιτούμαστε από εσάς:

1) Να υπάρξει σχετική διευκρίνιση για το εάν μπορούν να χρησιμοποιούν οι ασκούμενοι και οι δικηγόροι δίχως έναρξη στην Εφορία τις παλαιού τύπου βεβαιώσεις μετακίνησης εργαζομένων.

2) Σε αντίθετη περίπτωση, να υπάρξει σχετική ρητή πρόβλεψη για τους ασκούμενους δικηγόρους και τους νέους δικηγόρους που δεν έχουν προβεί σε έναρξη στην Εφορία.

Βρισκόμαστε στη διάθεση σας για όποια διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………Ο Γραμματέας

Τρασανίδης Γιάννης……………….Σαλονικίδης Παύλος