Ίδρυση Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η Ένωση Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, μέσω της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Δικηγόρων, συμμετέχει στην Συνέλευση των Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στα πλαίσια αυτά ιδρύθηκε το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αντικείμενο τον έλεγχο του σεβασμού της ΕΣΔΑ στην Ελλάδα, την διαμόρφωση προτάσεων και την υποβολή αναφορών και παρατηρήσεων ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Δικηγόρων (ΕΥΒΑ), του Συνηγόρου του Πολίτη και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αντικείμενο επίσης του Παρατηρητηρίου δύναται να είναι η διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναριακών μαθημάτων και ημερίδων συναφών με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προάσπισή τους.

Το Παρατηρητήριο συνεργάζεται με εξειδικευμένους συνεργάτες και συνεργάζεται με την ΕΥΒΑ, τον ΔΣΘ, τη Νομική Σχολή ΑΠΘ και άλλους συναφείς με το αντικείμενό του δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Το Παρατηρητήριο παραλαμβάνει αναφορές σε σχέση με ενδεχόμενες παραβιάσεις της ΕΣΔΑ από συναδέλφους και ιδιώτες. Οι αναφορές ελέγχονται από τους επιστημονικούς συνεργάτες και, εφόσον πιθανολογείται η βασιμότητά τους, υφίστανται νομοτεχνική επεξεργασία και υποβάλλονται στην ΕΥΒΑ, τον Συνήγορο του Πολίτη και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Το Παρατηρητήριο επίσης εκπονεί έρευνες, αξιολογήσεις και αναφορές σε σχέση με το γενικότερο επίπεδο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα.

Το Παρατηρητήριο ιδρύθηκε με την υπ’ αρ. 4/4-1-2018 απόφαση ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ και λειτουργεί σύμφωνα με το α. 13 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας αυτής.