Εισήγηση προς τον ΔΣΘ για την αποσύνδεση ασφαλιστικών εισφορών – βασικού μισθού

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/8-2-2019 ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ, υποβάλαμε ενώπιον του ΔΣΘ την ακόλουθη εισήγηση για την λήψη απόφασης και διεκδίκηση της αποσύνδεσης της βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών από τον βασικό μισθό:

“ΕΝΩΠΙΟΝ

Του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Του Σωματείου με την επωνυμία «Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης» και με τον διακριτικό τίτλο «Ε.Α.Ν.Δι.Θ.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού 26ης Οκτωβρίου αριθμ. 3 – 5, και εκπροσωπείται νόμιμα, τηλ.: 6970057700, e-mail: eandith@gmail.com

Θεσσαλονίκη, 18-02-2019

Αξιότιμοι κκ. Πρόεδρε και Μέλη του Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ.,

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, σύμφωνα με το Άρθρο 39 παρ. 3 εδ. β΄ επ. του Ν. 4387/2016, όπως ισχύει:

«Από 1.1.2019 η ελάχιστη μηνιαία εισφορά για τον κλάδο κύριας σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού.

Στις περιπτώσεις ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου που απασχολείται παράλληλα ως μισθωτός σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, η κατά το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισμού διαμορφώνεται αφού αφαιρεθούν οι αποδοχές της μερικής απασχόλησης.

Ως προς το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 38.»,

και σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα από την Ελληνική Κυβέρνηση για την προσεχή αύξηση του κατώτατου βασικού μισθού από 8% έως 11% (εν προκειμένω από τα 586 περίπου ευρώ στα 650), ανάλογα θα αυξηθούν και οι ασφαλιστικές εισφορές των δικηγόρων από 01-03-2019.

Επειδή η επικείμενη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών θα επιβαρύνει έτι περισσότερο τον κλάδο μας, και δη δικηγόρους οι οποίοι μόλις έχουν συμπληρώσει 5 έτη δικηγορίας, εξακολουθούν δε να θεωρούνται «νέοι» δικηγόροι,

Επειδή, όπως είναι τοις πάσι γνωστό, το μηνιαίο εισόδημα μεγάλου ποσοστού, αν όχι της πλειοψηφίας, των δικηγόρων μέχρι επταετία, υπολείπεται του κατώτατου βασικού μισθού (ειδικά των δικηγόρων που εργάζονται ως «συνεργάτες» σε δικηγορικά γραφεία), πολλές φορές δε ισούται με το ήμισυ αυτού,

Κρίνουμε επιβεβλημένη την εισήγηση, και από εμάς ως Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, της πρότασης για αποσύνδεση της ελάχιστης ασφαλιστικής εισφοράς μας από την οποιαδήποτε αύξηση του βασικού κατώτατου μισθού. Ήδη σχετική απόφαση έχει ληφθεί και από το ΔΣ του ΔΣ Αθηνών.

Εισάγουμε δε την πρότασή μας ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως επί τω τέλει τεθεί υπόψη της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με τιμή,

Για το Δ.Σ. της Ε.Α.Ν.Δι.Θ.

Η Πρόεδρος………………………………………….Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα………………………………Ελένη Χατζηγιάννη