Ειδικός Διανεμητικός Λογαριασμός για τους Νέους Δικηγόρους

Γνωρίζουμε στους κ. συναδέλφους ότι με το Ν. 2915/01, άρθρο 33, παρ. 2, θεσπίστηκε ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ για τους νέους δικηγόρους, με πόρο ποσό από την υπέρ του Δικηγορικού Συλλόγου προεισπραττόμενη αμοιβή των δικαστηρίων, σύμφωνα με το Ν. 4194/2013.

Το μέρισμα του Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού Νέων Δικηγόρων θα χορηγείται στους νέους δικηγόρους του Συλλόγου με χρόνο ασκήσεως δικηγορίας έως επτά (7) έτη, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 48724 ΚΥΑ των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1193/3.8.2004, τεύχος Β΄), στην οποία ειδικότερα ορίζονται οι προϋποθέσεις των δικαιούχων και ο τρόπος διανομής.

Εξαιρούνται της διανομής:

Α) Οι απασχολούμενοι υπό καθεστώς έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία.

Β) Όσοι τελούν σε αναστολή ή εκπαιδευτική άδεια.

Γ) Όσοι έχουν μεταγραφεί από άλλο Δικηγορικό Σύλλογο και έχουν συνολικά χρόνο ασκήσεως δικηγορίας άνω των επτά ετών και

Δ) Όσοι έχουν ετήσιο φορολογητέο ατομικό εισόδημα άνω των 9.000,00 ΕΥΡΩ και οικογενειακό άνω των 12.000,00 ΕΥΡΩ οι έγγαμοι, ποσό το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.500,00 ΕΥΡΩ για κάθε τέκνο και

Ε) Όσοι υπερβαίνουν το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους.

Εφιστούμε την προσοχή των νέων μελών του Δικηγορικού Συλλόγου που είναι δικαιούχοι του διανεμητικού λογαριασμού και δεν έχουν ακόμα κάνει έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ., πριν συμπληρώσουν την σχετική ηλεκτρονική αίτηση για την υπαγωγή τους στους καταλόγους των οριστικών δικαιούχων του διανεμητικού λογαριασμού, να επικοινωνήσουν με το λογιστήριο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για να ενημερωθούν σχετικά με πιθανό φορολογικό ζήτημα που είναι δυνατόν να ανακύψει από την ενέργειά τους αυτή. (Τηλ. επικοινωνίας 2310/543454 και 2313/311408 Δευτ. – Παρ. 08:00 με 16:00).

Προκειμένου να συντάξουμε τον τελικό πίνακα των δικαιούχων Δικηγόρων, παρακαλούμε, εάν έχετε τις προϋποθέσεις, να υποβάλετε σχετική δήλωση μέχρι 5.7.2019, σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας olomeleia.gr  επιλογή Αιτήσεις – Αίτηση Μερίσματος ΕΔΛΝΔ (Προσοχή! Απαιτείται ο κωδικός πρόσβασης της Ολομέλειας). Το ποσό του μερίσματος θα πιστωθεί στους Τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μετά τις 12.7.2019.