Διεύθυνση Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαωμάτων

Το Παρατηρητήριο διευθύνει τριμελής επιτροπή που διορίζεται από το ΔΣ για διετή θητεία. Η επιλογή των μελών της επιτροπής γίνεται με βάση την διαχειριστική, διδακτική και επιστημονική εμπειρία και τους συναφείς τίτλους σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Για την διετία 2018 – 2020 στην τριμελή επιτροπή διεύθυνσης του Παρατηρητηρίου έχουν ορισθεί: