Διάλογος για την Αναθεώρηση του Θεσμού της Άσκησης: Τελευταίες προτάσεις και Γενική Συνέλευση

Θεσσαλονίκη 13-10-2016,

Από τον Μάρτιο του 2016 ξεκίνησε μια διαδικασία συλλογής δεδομένων, προτάσεων και απόψεων στα πλαίσια ενός ευρύτατου διαλόγου για την πλήρη αναθεώρηση του θεσμού της άσκησης (απόφαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 1/23-3-2016). Ο διάλογος αυτός ολοκληρώνεται, προκειμένου να διαμορφωθεί η συνολική και τελική πρόταση της Ένωσης που θα κατατεθεί στο Υπ. Δικαιοσύνης. Δίνεται καταληκτική προθεσμία έως 23-10-2016 για την κατάθεση των τελευταίων προτάσεων, σχολίων επί των κατατεθέντων και αναθεώρησης προτάσεων που είχαν κατατεθεί στο Φόρουμ της ΕΑΝΔιΘ.

Υπενθυμίζουμε ότι οι θεματικές που έχουν τεθεί είναι οι εξής:

1. Αν και γιατί πρέπει να υφίσταται ο θεσμός της άσκησης.

2. Ποιος πρέπει να είναι ο βασικός χαρακτήρας της άσκησης (ένταξη σε προπτυχιακό επίπεδο, εξαρτημένη εργασία, μαθητεία κλπ).

3. Αμοιβές, τρόποι χρηματοδότησης, ωράριο και εποπτεία τους.

4. Φορολογικά και κοινωνικοασφαλιστικά θέματα.

5. Διάρκεια και περάτωση (εξεταστικό, προϋποθέσεις συμμετοχής, εκπαιδευτικός χαρακτήρας κλπ).

6. Λοιπά θέματα (κωλύματα, ασυμβίβαστα, υποχρεώσεις, δικαιώματα κλπ)

Οι θεματικές αυτές είναι ενδεικτικές. Προτάσεις και απόψεις δύνανται να υποβληθούν από οποιονδήποτε για μια, περισσότερες ή και το σύνολο αυτών, καθώς και για άλλα ειδικότερα ζητήματα. Η ομάδα συντονισμού θα ομαδοποιήσει και θα κατανείμει όλες τις προτάσεις που θα κατατεθούν στις ανωτέρω θεματικές, προκειμένου να κατατεθούν προς ψήφιση από την Γενική Συνέλευση της ΕΑΝΔιΘ.

Τέλος, καλείται Γενική Συνέλευση της ΕΑΝΔιΘ με μόνο θέμα την ολοκλήρωση του διαλόγου για την αναθεώρηση της άσκησης και την διαμόρφωση των τελικών θέσεων της Ένωσης, την Δευτέρα 31-10-2016. Οι τελικές αποφάσεις, καθώς και το σύνολο του υλικού που συγκεντρώθηκε (διαφορετικές προτάσεις, αποτελέσματα έρευνας, παρουσίαση συστημάτων άλλων ευρωπαϊκών κρατών) θα κατατεθούν στο Υπ. Δικαιοσύνης.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………………..Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας………………………………Στέφανος Κρεμέτης