Διαγωνισμός Δικηγόρων: Πίνακες υποψηφίων και εξεταστών ανά ημερομηνία εξέτασης

Συνημμένοι οι πίνακες υποψηφίων και εξεταστών ανά μάθημα και ημερομηνία εξέτασης:

Δημόσιο Δίκαιο & Κώδικας Δικηγόρων 28-30 Μαΐου

Δημόσιο Δίκαιο & Κώδικας Δικηγόρων 4-6 Ιουνίου

Ποινικό, Αστικό & Εμπορικό 28-30 Μαΐου

Ποινικό, Αστικό & Εμπορικό 4-6 Ιουνίου