Χρήσιμη Νομοθεσία: Κώδικας Δικηγόρων

Θεσμική νομοθεσία:

Κώδικας Δικηγόρων (ν. 4194/2013)