Νομική Βοήθεια

Συμμετοχή στη Νομική Βοήθεια

Για την συμμετοχή στις καταστάσεις δικηγόρων για νομκή βοήθεια απαιτείται η υποβολή αίτησης στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας (Σύνδεση -> Νομική Βοήθεια -> Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής στις Καταστάσεις Νομικής Βοήθειας).

Έκδοση Ειδικού Γραμματίου Νομικής Βοήθειας (ν. 3226/2004)

Για την διενέργεια οποιασδήποτε πράξης στα πλαίσια της νομικής βοήθειας απαιτείται η έκδοση ειδικού (μηδενικού) γραμματίου νομικής βοήθειας. Η έκδοσή του είναι εφικτή μόνο μέσω της ιστοσελίδας της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας (Σύνδεση -> Νομική Βοήθεια -> Έκδοση Ειδικού Γραμματίου Ν. 3226/2004).

Καταβολή Αμοιβής Νομικής Βοήθειας

Για την καταβολή της αμοιβής από το αρμόδιο τμήμα το Υπ. Δικαιοσύνης απαιτείται η αποστολή (μέσω του γραφείου διοικητικού του Ειρηνοδικείου, του Πρωτοδικείου ή του Εφετείου) των ακόλουθων εγγράφων:

  1. Αίτηση του δικαιούχου (Ειρηνοδικείο) / Αίτηση του δικαιούχου (Πρωτοδικείο) / Αίτηση του δικαιούχου (Ποινικά)*
  2. Υπεύθυνη δήλωση.
  3. Κατάσταση αμοιβής δικηγόρου.
  4. Επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης (πολιτικά) ή πράξης (ποινικά) διορισμού.
  5. Επικυρωμένα αντίγραφα αίτησης/αγωγής, προτάσεων και απόφασης (πολιτικά) ή απόσπασμα απόφασης (ποινικά).
  6. Τα εκδοθέντα ειδικά γραμμάτια νομικής βοήθειας που αφορούν στον συγκεκριμένο διορισμό.
  7. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς το ΤΑΧΔΙΚ.

*Επικολλάται μεγαρόσημο 3 ευρώ.

Είναι σαφές ότι για την αποστολή της αίτησης καταβολής αμοιβής είναι απαραίτητη η έκδοση οριστικής απόφασης από το δικαστήριο για το οποίο έγινε ο διορισμός. Σε περίπτωση διορισμού με την ίδια απόφαση για περισσότερες πράξεις (πχ κατάθεση και παράσταση σε αίτηση αναστολής και αίτηση ανακοπής) είναι εφικτή η υποβολή αίτησης καταβολής αμοιβής και για κάθε μία επιμέρους πράξη (πχ αίτηση για αμοιβή μόνο της αίτησης αναστολής με την έκδοση οριστικής απόφασης επ’ αυτής και εν συνεχεία νέα αίτηση για αμοιβή μόνο της ανακοπή με την έκδοση οριστικής απόφασης επ’ αυτής).