Χρήσιμες Πληροφορίες

Εγγραφή Ασκούμενου Δικηγόρου στον ΔΣΘ

Α) Δικαιολογητικά αποφοίτων νομικών σχολών της χώρας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Αθήνας). Τα δικαιολογητικά 1, 2 και 5 είναι διαθέσιμα και στο γραφείο ασκουμένων του ΔΣΘ:

1. Αίτηση εγγραφής.

2. Βεβαίωση έναρξης άσκησης από τον δικηγόρο στον οποίο πραγματοποιείται η άσκηση. Για τον ΔΣΘ άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί σε δικηγόρο τουλάχιστον παρ’ εφέταις. Ακόμα και αν ο ασκούμενος εργάζεται ή πρόκειται να εργαστεί σε δημόσιο φορέα, ΝΠΔΔ ή τα δικαστήρια είναι πρώτα απαραίτητη η εγγραφή του σε δικηγόρο.

3. Αντίγραφο πτυχίου νομικής σχολής.

4. Βεβαίωση περάτωσης σπουδών από νομική σχολή.

5. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι ο ενδιαφερόμενος «δεν εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων».

6. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

7. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες.

8. Παράβολο ΔΣΘ 15 ευρώ.

Β) Ειδικές περιπτώσεις:

1. Απόφοιτοι νομικών σχολών άλλων κρατών μελών της ΕΕ/ΕΟΧ: οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική αίτηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην κατάσταση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την αξιολόγηση των πτυχιούχων από την Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων. Ιδιαίτερα για τους αποφοίτους νομικών σχολών της Κύπρου, απαιτείται βεβαίωση ότι το πτυχίο της συγκεκριμένης σχολής αρκεί για την εγγραφή στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο προκειμένου να λάβει αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

2. Απόφοιτοι νομικών σχολών εκτός ΕΕ/ΕΟΧ: οφείλουν να καταθέσουν: 1) αντίγραφο πτυχίου νόμιμα επικυρωμένου, 2) επίσημη μετάφραση αυτού, 3) πράξη Προέδρου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., με την οποία αναγνωρίζεται το πτυχίο τους ως ισότιμο και αντίστοιχο με πτυχίο ημεδαπού Πανεπιστημίου και 4) πιστοποιητικό επάρκειας από τη Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας.

3. Ομογενείς: οφείλουν να υποβάλλουν αρχικά αίτηση με την οποία ζητούν να τους δοθεί από τον Υπουργό Δικαιοσύνης η άδεια διορισμού δικηγόρου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Κώδικα Δικηγόρων και επισυνάπτουν φωτοτυπία της ταυτότητας του ομογενούς αλλοδαπού νόμιμα επικυρωμένη καθώς και το αντίγραφο του πτυχίου τους (ή και την ισοτιμία τους) ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης σπουδών. Μετά την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης γίνεται η κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών για εγγραφή στο μητρώο ασκουμένων.

4. Η εγγραφή ασκουμένου δύναται να έχει αναδρομική ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης του βαθμού του τελευταίου μαθήματος για την περάτωση των σπουδών. Η εγγραφή σε κάθε περίπτωση πραγματοποιείται εντός έξι (6) μηνών από την λήψη του πτυχίου, εκτός αν υφίσταται εξαιρετικό λόγος καθυστέρησης (ενδεικτικά: στρατιωτική θητεία, μεταπτυχιακές σπουδές, λόγοι υγείας κλπ). Μετά την πάροδο πενταετίας από την λήψη του πτυχίου ο ενδιαφερόμενος οφείλει να αποδείξει ότι δεν αποξενώθηκε από τη νομική επιστήμη.

Αλλαγή Δικηγόρου

Οι ασκούμενοι που αλλάζουν δικηγόρο στον οποίο πραγματοποιούν την άσκησή τους, οφείλουν να καταθέσουν στο Γραφείο Ασκουμένων δήλωση αλλαγής δικηγόρου, βεβαίωση διακοπής άσκησης από τον δικηγόρο που διακόπτουν και βεβαίωση έναρξης άσκησης του δικηγόρου στον οποίο ξεκινούν. Οι σχετικές βεβαιώσεις και δηλώσεις είναι διαθέσιμες στον ΔΣΘ.

Άσκηση στα Δικαστήρια

Η άσκηση στα δικαστήρια είναι πρόγραμμα του Υπ. Δικαιοσύνης χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ. Εφαρμόζεται από το 2011 και στην Θεσσαλονίκη περιλαμβάνει συνολικά 77 θέσεις άσκησης στα επτά καταστήματα όλων των δικαστηρίων: Εφετείο, Εισαγγελία Εφετών, Πρωτοδικείο, Εισαγγελία Πρωτοδικών, Ειρηνοδικείο, Διοικητικό Εφετείο και Διοικητικό Πρωτοδικείο. Οι προβλεπόμενες αποδοχές είναι 600 ευρώ μεικτά και 480 ευρώ καθαρά για κάθε μήνα άσκησης.

Η διάρκεια της άσκησης είναι έξι μήνες με δυνατότητα παράτασης για άλλους έξι από το χειμερινό στο εαρινό εξάμηνο για όσες θέσεις δεν συμπληρώθηκαν. Τα εξάμηνα είναι 16/9 – 15/3 και 16/1 – 15/7. Η επιλογή γίνεται με κλήρωση από τον ΔΣΘ λίγες ημέρες πρίν την έναρξη του εξαμήνου.

Η συμμετοχή στην κλήρωση γίνεται με αίτηση προς τον ΔΣΘ αφού δημοσιευθεί η σχετική προκήρυξη, συνήθως αρχές Σεπτεμβρίου και αρχές Ιανουαρίου για τα δύο εξάμηνα και αρχές Μαρτίου για την παράταση. Απαραίτητες προϋποθέσεις ο ενδιαφερόμενος να έχει εγγραφεί ως ασκούμενος δικηγόρος στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και μην έχει συμπληρώσει πάνω από 12 μήνες άσκησης κατά την έναρξη του εξαμήνου στα δικαστήρια.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει διακοπεί. Η ΕΑΝΔιΘ έχει ήδη υποβάλλει σχετικά αιτήματα στο Υπ. Δικαιοσύνης για την άμεση επανέναρξή του.

Δικαιολογητικά για την Συμμετοχή στον Διαγωνισμό Δικηγόρων

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν Έλληνες πολίτες καθώς και Έλληνες το γένος με αλλοδαπή ιθαγένεια ή πολίτες κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, πτυχιούχοι νομικών σχολών των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων των ανωτέρω κρατών. Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν και πτυχιούχοι νομικών σχολών αναγνωρισμένων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι οι ανωτέρω πρέπει να έχουν συμπληρώσει άσκηση δεκαοκτώ μηνών μέχρι την τελευταία ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Για την συμμετοχή ασκούμενου δικηγόρου στον πανελλήνιο διαγωνισμό δικηγόρων απαιτείται η συλλογή και κατάθεση των εξής δικαιολογητικών:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση προς τον Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής του Εφετείου με μεγαρόσημο 3 ευρώ.

2. Πιστοποιητικό Άσκησης Δικηγορικού Συλλόγου.

3. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

4. Αντίγραφο Πτυχίου Νομικής Σχολής.

5 .Διπλότυπο είσπραξης από την ΔΟΥ καταβολής 65 ευρώ που θα πιστωθεί στον ΚΑΕ 3741 “Παράβολο από κάθε αιτία”, όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία “Συμμετοχή στο Διαγωνισμό Δικηγόρων Α/Β Περιόδου 2015”. Επίσης θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στο διαγωνισμό Δικηγόρων Α΄ περιόδου 2016

Η κατάθεση γίνεται σε γραφείο του Εφετείου εντός προθεσμίας που ανακοινώνεται κάθε φορά από τον ΔΣΘ. Ο διαγωνισμός από την Β εξεταστική περίοδο του 2015 διεξάγονται αποκλειστικά γραπτά. Οι ημερομηνίες και το πρόγραμμα ανακοινώνονται από τον ΔΣΘ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Της κατάθεσης των ανωτέρω δικαιολογητικών στο Εφετείου πρέπει να προηγηθεί η έκδοση και παραλαβή Πιστοποιητικού Άσκησης από τον ΔΣΘ. Για την έκδοση του Πιστοποιητικού Άσκησης απαιτούνται τα εξής:

1. Αίτηση προς τον ΔΣΘ.

2. Βεβαίωση του/ων ασκούντος/ων δικηγόρου/ων στους οποίους πραγματοποιείται άσκηση κατά τον χρόνο κατάθεσης των δικαιολογητικών. Δεν πρέπει να υπάρχουν διορθώσεις στις ημερομηνίες. Όσοι έχουν πραγματοποιήσει μέρος της άσκησής τους στα δικαστήρια ή άλλη υπηρεσία ή οργανισμό οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση για τον χρόνο άσκησής τους εκεί.

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι ο ενδιαφερόμενος «δεν εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων».

4. Πιστοποιητικό Παραστάσεων. Το Πιστοποιητικό εκδίδεται για υποθέσεις του Ειρηνοδικείου στο γραφείο 67, του Πρωτοδικείου στο γραφείο 203-205, του Ποινικού Εφετείου στο γραφείο 457 και των Διοικητικών Δικαστηρίων στο γραφείο 229. Στα γραφεία αυτά απαιτείται η προσκόμιση του πίνακα παραστάσεων με τις υπογραφές των γραμματέων. Προσοχή! Ο αριθμός των παραστάσεων, κατόπιν αλλεπάλληλων αιτημάτων μας για πλήρη κατάργηση, έχει μειωθεί από τις 30 στις 6. Η πλήρης κατάργησή τους είναι πάγιο αίτημά μας και σταθερά το επαναφέρουμε σε κάθε εξεταστική περίοδο.

Οι διαγωνιζόμενοι εξετάζονται γραπτώς σε θέματα: α) Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας, β) Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας, γ) Εμπορικού Δικαίου, δ) Δημοσίου Δίκαιου, Διοικητικής Διαδικασίας και Διοικητικής Δικονομίας και ε) Κώδικα Δικηγόρων και Κώδικα Δεοντολογίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για όσους ΔΕΝ επιτυγχάνουν, το α. 22 παρ. 4 του Κώδικα Δικηγόρων ορίζει προθεσμία δύο μηνών για την υποβολή αίτησης συνέχισης της άσκησης και συμμετοχής στον επόμενο διαγωνισμό!

Δικαιολογητικά για Διορισμό Υποψηφίου Δικηγόρου

Μετά την επιτυχή συμμετοχή στον διαγωνισμό δικηγόρων και την έκδοση των αποτελεσμάτων αποστέλλονται στο Υπ. Δικαιοσύνης τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την δημοσίευση διορισμού στο ΦΕΚ. Τα δικαιολογητικά και η αίτηση στέλνονται στο Υπ. Δικαιοσύνης με κούριερ στο γρ. 236, (τηλ. 2107767236, 2107767088). Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1. Αίτηση διορισμού με μεγαρόσημο 3 ευρώ.

2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με περιεχόμενο: “Δηλώνω ότι δεν ασκώ έργα ασυμβίβαστα προς την ιδιότητά μου ως δικηγόρου, από όσα αναφέρονται στα άρθρα 62 και 63 του Κώδικα Δικηγόρων ούτε υπάρχει σε εμένα κανένα κώλυμα από όσα αναφέρονται στα άρθρα παρ. 5 και 26 του ΝΔ 3026/1954 του Κώδικα Δικηγόρων”.

Εντός περίπου ενός – δύο μηνών ο διορισμός δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Τηλεφωνικά ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τον αριθμό του ΦΕΚ διορισμού του. Μετά την δημοσίευση του ΦΕΚ, ο ενδιαφερόμενος το εκτυπώνει, το προσκομίζει στο Εφετείο και ορκίζεται σε Τριμελή Σύνθεση του ίδιου δικαστηρίου. Οι ορκωμοσίες κατά κανόνα διεξάγονται ομαδικά.

Σύμφωνα με το α. 24 του Κώδικα Δικηγόρων ο τύπος του χριστιανικού όρκου έχει ως εξής: «Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού να είμαι πιστός στην πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους που συμφωνούν με αυτό, να ακολουθώ τις παραδόσεις του δικηγορικού λειτουργήματος, να εκπληρώνω τα καθήκοντά μου έναντι των εντολέων μου ευσυνείδητα, να υπερασπίζομαι τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών και κατοίκων της χώρας και να αντιστέκομαι με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να καταλύσει το Σύνταγμα με τη βία». Αν ο δικηγόρος πιστεύει σε θρησκεία ή δόγμα που ορίζει άλλο τύπο όρκου, δίνει τον όρκο σύμφωνα με αυτόν το τύπο, στον οποίο όμως περιέχεται το υπόλοιπο, εκτός του θρησκευτικού στοιχείου, μέρος του όρκου της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Αν ο δικηγόρος προτιμά να δώσει πολιτικό όρκο, αντικαθίσταται από τον τύπο της παρ. 3 του παρόντος άρθρου το θρησκευτικό στοιχείο και τίθενται οι λέξεις «Δηλώνω επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή μου». Σε περιπτώσεις που απουσιάζει στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα πάνω από τρεις (3) μήνες, δύναται να δώσει τον όρκο ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής.

Μετά την ορκωμοσία ο νέος δικηγόρος εγγράφεται στον ΔΣΘ.

Δικαιολογητικά Εγγραφής Νέου Δικηγόρου

Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή του νέου δικηγόρου στον ΔΣΘ είναι (τα δικαιολογητικά 1, 2 και 7 είναι διαθέσιμα στον ΔΣΘ, το δικαιολογητικό 3 λαμβάνεται από το Εφετείο):

1. Αίτηση για την εγγραφή στο μητρώο δικηγόρων και μεγαρόσημο των 3 ευρώ.

2. Δύο (2) ειδικές δηλώσεις (έντυπες από το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης).

3. Πρακτικό ορκωμοσίας.

4. Φ.Ε.Κ. διορισμού.

5. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες.

6. Παράβολο ΔΣΘ 120 ευρώ.

7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι: «δεν ενέπιπτα κατά τη διάρκεια της ασκήσεώς μου ούτε εμπίπτω στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα περί Δικηγόρων».

Ανανέωση Εγγραφής Δικηγόρου

Κάθε χρόνο οι δικηγόροι μέλη του ΔΣΘ οφείλουν να ανανεώνουν την εγγραφή τους. Για την ανανέωση εγγραφής απαιτείται αίτηση προς τον ΔΣΘ και συνδρομή 70 ευρώ για τους παρά Πρωτοδίκαις, 80 ευρώ για τους παρ’ Εφέταις και 100 ευρώ για τους παρ’ Αρείω Πάγω δικηγόρους.