Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης ΕΑΝΔιΘ

Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων την Δευτέρα 3-11-2017 κατόπιν εισηγήσεων, συζήτησης και ψηφοφοριών ενέκρινε:

Ι. Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης από τον Πρόεδρο Μιχάλη Μήττα σχετικά με τις δράσεις της Ένωσης το τελευταίο εξάμηνο.

ΙΙ. Αποφασίσθηκε η αποστολή ερωτήματος προς τον ΕΦΚΑ για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις των ασκούμενων δικηγόρων και η υιοθέτηση ψηφίσματος σε σχέση με τις υποχρεώσεις αυτές, με την επισήμανση των γενικότερων συνθηκών απασχόλησής τους, την συνολική πρόταση της ΕΑΝΔιΘ για την άσκηση και την ανάγκη συλλογικής δράσης.

ΙΙΙ. Αποφασίσθηκε η διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την λειτουργία του συστήματος δικαστικών μεταφράσεων και διερμηνειών, η επικοινωνία με το σωματείο μεταφραστών – διερμηνέων για συντονισμό της δράσης μας και η διαμόρφωση συνολικής πρότασης σχετικά με το ζήτημα.

IV. Προγραμματισμό διεκδικήσεων και δράσεων ετών 2017 – 2018.

V. Αναβλήθηκαν τα θέματα υπ’ αρ. 1 και 2 της ημερήσιας διάταξης για την επόμενη Γενική Συνέλευση.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………………..Η Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας………………………………..Έλλη Μέλλιου