Αποφάσεις Επιτροπής Ασκουμένων 6-6-2017

Θεσσαλονίκη 6-6-2017,

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Η Επιτροπή Ασκουμένων συνήλθε σε συνεδρίαση την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 και ώρα 17:00 με ημερήσια διάταξη:
1. Έγκριση προγραμματισμού Επιτροπής Ασκουμένων 2017-2018.
2. Επαναφορά αιτήματος για κατάργηση των παραστάσεων και καταγγελία μελών ΔΣ του ΔΣΘ που το καταψηφίζουν.

ΙΙ. Έγκριση της Νομιμότητας της Συνεδρίασης

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη δημόσια ανακοίνωση συνεδρίασης της 03-06-2017, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Ν.Δι.Θ., και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν τα ακόλουθα τρία μέλη της:
Γιάννης Τρασανίδης, Πρόεδρος
Έκτορας Τσάμης, Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνα Κοχλιού, Συνήγορος Ασκουμένου

ΙΙΙ. Έγκριση Προγραμματισμού Επιτροπής Ασκουμένων 2017-2018

Ο Γιάννης Τρασανίδης, παρουσίασε το προτεινόμενο πρόγραμμα δράσεων της Επιτροπής Ασκουμένων 2017-2018, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί μετά από σχετική συζήτηση κατά την προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ασκουμένων.
α. Βελτίωση της θέσης του ασκούμενου δικηγόρου:
Επαναφορά του διαλόγου για τη συνολική αναθεώρηση του θεσμού της άσκησης
Εισαγωγή αιτήματος για την κατάργηση των παραστάσεων
Εισαγωγή αιτήματος για την επαναλειτουργία του προγράμματος άσκησης στα δικαστήρια
Πρόταση για αναδιάρθρωση του συστήματος εξετάσεων του Δικηγορικού Συλλόγου
Διεκδίκηση θέσπισης κατώτατου ορίου αμοιβής των ασκούμενων δικηγόρων.

β. Ενίσχυση και προώθηση του θεσμού του Συνηγόρου του Ασκουμένου.

γ. Έναρξη συνεργασίας με την ELSA Thessaloniki:
Στόχευση για συνδιοργάνωση δράσεων ενημερωτικού χαρακτήρα (συνεδρίων, ημερίδων, κ.α.) υπό τη αιγίδα της Ε.Α.Ν.Δι.Θ. και με σκοπό την ενημέρωση των ασκούμενων δικηγόρων επί ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος, μέσω της αμοιβαίας δράσης, της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειρίας των δύο σωματείων.

δ. Εξέταση του καθεστώτος ασφάλισης των ασκούμενων δικηγόρων υπό το πρίσμα του νέου νομοθετικού πλαισίου.

Ακολούθησε συζήτηση επί του προτεινόμενου προγράμματος δράσης. Προτάθηκε από τον Έκτορα Τσάμη η διενέργεια τον Οκτώβριο του 2017 μιας ημερίδας ενημερωτικής σχετικά με την Ε.Α.Ν.Δι.Θ. και την Επιτροπή Ασκουμένων, καθώς και με την περαιτέρω προώθηση του θεσμού του Συνηγόρου του Ασκουμένου και των μελλοντικών δράσεων της Επιτροπής Ασκουμένων. Η πρόταση αυτή συζητήθηκε και θα συγκεκριμενοποιηθεί σε μελλοντική συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Η υιοθέτηση του προγράμματος δράσεων, όπως παρουσιάστηκε ανωτέρω, εγκρίθηκε ομόφωνα.

2. Επαναφορά Αιτήματος για Κατάργηση των Παραστάσεων και Καταγγελία Μελών ΔΣ του ΔΣΘ που το καταψηφίζουν.

Ο Γιάννης Τρασανίδης ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Ασκουμένων για τις προηγούμενες κινήσεις της Ε.Α.Ν.Δι.Θ. γενικότερα και της Επιτροπής Ασκουμένων ειδικότερα σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Πρότεινε την ολοκλήρωση της σύνταξης του νέου αιτήματος μέσα στην επόμενη εβδομάδα και, σε περίπτωση μη επιτυχίας του επιθυμητού αποτελέσματος, την καταγγελία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης κοινοποιούμενη στο ΔΣΘ και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Πρότεινε ως υπεύθυνους για την αρμοδιότητα αυτή τον ίδιο, με τη βοηθητική συνδρομή της Κωνσταντίνας Κοχλιού.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Η ανωτέρω πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή.

Για την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………Η Γραμματέας

Γιάννης Τρασανίδης…………………Μαρία Βασλή