Αποφάσεις Επιτροπής Ασκουμένων 29-6-2017

Θεσσαλονίκη 29-6-2017,

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Η Επιτροπή Ασκουμένων συνήλθε σε συνεδρίαση την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 και ώρα 18:00 με ημερήσια διάταξη:

  1. Διαμόρφωση και ψήφιση του αιτήματος για την κατάργηση των παραστάσεων, προς το ΔΣ του ΔΣΘ.
  2. Διαμόρφωση και ψήφιση πλαισίου για τη βελτίωση και την προώθηση του θεσμού του Συνηγόρου του Ασκουμένου.
  3. Κατάθεση προτάσεων υλοποίησης ενημερωτικών δράσεων στο πλαίσιο συνεργασίας με την ELSA Thessaloniki.

ΙΙ. Έγκριση της Νομιμότητας της Συνεδρίασης

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη δημόσια ανακοίνωση συνεδρίασης της 03-06-2017, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Ν.Δι.Θ., και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν τα ακόλουθα τρία μέλη της:
Γιάννης Τρασανίδης, Πρόεδρος
Έκτορας Τσάμης, Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνα Κοχλιού, Συνήγορος Ασκουμένου

ΙΙΙ. Διαμόρφωση και ψήφιση του αιτήματος για την κατάργηση των παραστάσεων, προς το ΔΣ του ΔΣΘ.

Κατατέθηκε και ψηφίστηκε το αίτημα για την κατάργηση των παραστάσεων. Μπορείτε να δείτε το αίτημα αναλυτικά εδώ.

Το αίτημα εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη.

IV. Διαμόρφωση και ψήφιση πλαισίου για τη βελτίωση και την προώθηση του θεσμού του Συνηγόρου του Ασκουμένου

Η Συνήγορος του Ασκουμένου Κωνσταντίνα Κοχλιού παρουσίασε τις προτεινόμενες δράσεις για την ενίσχυση του θεσμού και λήφθηκαν οι αποφάσεις:

α. Δημιουργία e-mail ώστε να διευκολύνεται η άμεση επικοινωνία για υποθέσεις που αφορούν το θεσμό του Συνηγόρου του Ασκουμένου.

β. Ανακοίνωση ωρών τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Συνήγορο του Ασκουμένου που ορίζονται για Δευτέρα και Πέμπτη 11-3 μ.μ. και θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της ΕΑΝΔιΘ.

γ. Εξειδίκευση του τρόπου προσέγγισης των καταγγελλόντων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ένα περιβάλλον προστασίας και ασφάλειας του Ασκουμένου που απευθύνεται στον Συνήγορο.

δ. Προωθητικές ενέργειες προκειμένου να λάβει ο θεσμός την μέγιστη δυνατή δημοσιότητα με έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων.

Η απόφαση λήφθηκε ομόφωνα από τα μέλη.

V. Κατάθεση προτάσεων υλοποίησης ενημερωτικών δράσεων στο πλαίσιο συνεργασίας με την ELSA Thessaloniki.

Διατυπώθηκαν και συζητήθηκαν ιδέες των μελών για τους τρόπους και τη μορφή συνέργασίας της Επιτροπής Ασκουμένων και της ELSA Thessaloniki. Κατόπιν αποφασίστηκε η συνάντηση μεταξύ αντιπροσώπων της Επιτροπής Ασκουμένων, του ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ και της ELSA Thessaloniki άμεσα ώστε να συγκεκριμενοποιηθεί η πρόταση συνεργασίας και η υλοποίηση του σχεδίου κοινών επιστημονικών δράσεων.

Η απόφαση λήφθηκε ομόφωνα από τα μέλη.

Για την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………Η Γραμματέας

Γιάννης Τρασανίδης…………………Μαρία Βασλή