Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 29-1-2017

Θεσσαλονίκη 29-1-2017,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ κατά την συνεδρίασή του την Κυριακή 29-1-2017 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

  1. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η αποστολή Αιτήματος Παράτασης Καταβολής και Ρύθμισης Ασφαλιστικών Εισφορών 2016. Περαιτέρω, κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω αποσαφήνιση των διατάξεων του νέου ασφαλιστικού που αφορούν στα “μπλοκάκια” καθώς και εκείνων που αφορούν στους συμψηφισμούς εισφορών – οφειλών. Το ζήτημα θα επανεξετασθεί στην επόμενη συνεδρίαση.
  2. Σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό αλλά και τις παλαιότερες διατάξεις, οι ασκούμενοι δικηγόροι υποχρεούνται σε καταβολή εισφορών για τον Τομέα Υγείας, των οποίων το ύψος πλέον υπολογίζεται σε 6,95% επί του καθαρού εισοδήματός του. Σε συνδυασμό με τις διατάξεις που αφορούν ειδικά τους νέους επαγγελματίες και τον υπολογισμό των εισφορών με βάση τεκμαρτό εισόδημα (το οποίο για την πρώτη πενταετία είναι 4.922 ευρώ), προκύπτει ερμηνευτικά ότι η ελάχιστη εισφορά που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι ασκούμενο δικηγόροι είναι περίπου 342 ευρώ το χρόνο (αύξηση 17 ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα). Το ποσό αυτό αυξάνει σε περίπτωση που δηλώνεται εισόδημα ανώτερο του τεκμαρτού των 4.922 ευρώ το χρόνο. Προκύπτουν ωστόσο ερωτηματικά για τον τρόπο εφαρμογής του νέου συστήματος στους ασκούμενους δικηγόρους αλλά και του ποιος (ασκούμενος ή δικηγόρος) οφείλει να καταβάλλει, δεδομένου ότι στις περιπτώσεις μισθωτών αλλά και στα “μπλοκάκια” τα 2/3 των εισφορών βαρύνουν τον εργοδότη. Για τον λόγο αυτό, και με δεδομένο ότι δεν αναμένεται σημαντική επιβάρυνση των δικηγορικών γραφείων (βάσει των συνήθων πραγματικών αποδοχών, η συντριπτική πλειοψηφία πρόκειται να επιβαρυνθεί με όχι περισσότερα από 19 ευρώ τον μήνα), ομόφωνα το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ αποφάσισε την υποβολή Αιτήματος για Παροχή Διευκρινίσεων σχετικά με την Ασφάλιση των Ασκούμενων Δικηγόρων, στο οποίο περιλαμβάνεται πρόταση για επιμερισμό του βάρος καταβολής της εισφοράς τους από τον ασκούντα δικηγόρο.
  3. Εγκρίθηκε ομόφωνα και πρόκειται να αποσταλεί άμεσα Αίτημα για Προσωρινή Αναστολή και Αναθεώρηση του Συστήματος Έκδοσης Παραβόλων Αναβολής.
  4. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η διεξαγωγή ενημερωτικής εκδήλωσης για την ενημέρωση των συναδέλφων σχετικά με τις ρυθμίσεις και υποχρεώσεις των δικηγόρων βάσει της νέας κοινωνικοασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………………..Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας………………………………Στέφανος Κρεμέτης