Απόφαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ περί Διεξαγωγής και Δημοσιότητας των Συνεδριάσεών του

Θεσσαλονίκη 1-3-2016,

Με βάση τον Σχεδιασμό 2016 – 2018, όπως κυρώθηκε από την ΓΣ της ΕΑΝΔιΘ που διεξήχθη στις 19-2-2016, προτείνεται η καταγραφή βασικών κανόνων διεξαγωγής των συνεδριάσεων, η καθιέρωση της δημοσιότητάς τους και η διευκόλυνση της προσβασιμότητας των μελών σε αυτό. Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ ομόφωνα αποφασίζει τους εξής κανόνες:

  1. Με την σύγκληση του ΔΣ, τα μέλη του αναλαμβάνουν συγκεκριμένες εισηγήσεις και προτάσεις, ώστε να τις υποστηρίξουν. Οι εισηγήσεις τους ανατίθενται από τον Πρόεδρο, είτε με πρωτοβουλία του είτε κατόπιν πρότασης των ιδίων.
  2. Οι συνεδριάσεις του ΔΣ θα ανακοινώνονται τουλάχιστον 3 ημέρες νωρίτερα με την σχετική ανακοίνωση να αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να αποστέλλεται στα email των μελών. Η διαδικασία αυτή καταλαμβάνει το σύνολο των συνεδριάσεων, εκτός εκείνων που λόγω του κατεπείγοντος και έκτακτου χαρακτήρα τους δεν είναι εφικτή η εκ των προτέρων ανακοίνωσή τους.
  3. Η ανακοίνωση των συνεδριάσεων θα περιλαμβάνει τα βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης, τους εισηγητές τους και την ώρα της συνεδρίασης, ενώ θα αναφέρεται και η δυνατότητα των συναδέλφων να καταθέτουν προτάσεις και εισηγήσεις και να τις υποστηρίζουν κατά την συνεδρίαση.
  4. Τα πρακτικά καταγράφονται ηλεκτρονικά ή έντυπα, με τις τοποθετήσεις υπέρ και κατά και τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών.
  5. Με το πέρας της συνεδρίασης θα ανακοινώνονται οι προτάσεις και εισηγήσεις όπως κυρώθηκαν, και θα αναφέρεται η αιτιολογία απόρριψης για εκείνες που δεν κυρώθηκαν. Θα καταγράφονται επίσης το ποιοι τοποθετήθηκαν δια της ψήφου τους υπέρ και κατά σε κάθε πρόταση.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος…………………………………………………Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας…………………………………………..Αναστάσιος Ξένος