Απάντηση ΤΑΧΔΙΚ σχετικά με τον χρόνο συμψηφισμού των κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ στα ειδικά γραμμάτια νομικής βοήθειας

Το ΤΑΧΔΙΚ απάντησε στην από 10-3-2017 επιστολή των Ενώσεων Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης και Ρόδου σχετικά με τον υπολογισμό ΕΦΚΑ και τον συμψηφισμό των κρατήσεων υπέρ αυτού.

Σύμφωνα με το ΤΑΧΔΙΚ οι κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ αποδίδονται στον ΕΦΚΑ κατά τον χρόνο εξόφλησης της αποζημίωσης από το ΤΑΧΔΙΚ στον δικηγόρο και ως εκ τούτου συμψηφίζονται (κατά το σύστημα που έχει εισαχθεί με το ν. 4387/2016) με τις εισφορές του μήνα εκείνου.

Επί παραδείγματι, γραμμάτιο νομικής βοήθειας που εξοφλείται από το ΤΑΧΔΙΚ τον Οκτώβριο του 2017 και αντίστοιχα οι εισφορές αποδίδονται στον ΕΦΚΑ τον ίδιο μήνα, το ποσό που παρακρατήθηκε και αποδόθηκε συμψηφίζεται (αφαιρείται κατ’ ουσίαν) με τις τρέχουσες εισφορές του μήνα αυτού.

Δεδομένων των καθυστερήσεων στην εκκαθάριση των αποζημιώσεων, το σύστημα αυτό κρίνεται υπέρμετρα περίπλοκο και επιβαρυντικό σε βάρος των συναδέλφων που συμμετέχουν στη νομική βοήθεια.

Υπενθυμίζουμε ότι ενώπιον του ΤΑΧΔΙΚ εκκρεμεί και η από 28-7-2017 επιστολή της ΕΑΝΔιΘ σχετικά με την εξόφληση αποζημιώσεων από τη νομική βοήθεια.