Ανακοίνωση σχετικά με το καθεστώς και τους όρος απασχόλησης δικηγόρων από ιδιώτες

Θεσσαλονίκη 23-3-2018,

Κατόπιν της υπ’ αρ. 11278/18-10-2017 εισήγησης – ερώτησης του Προέδρου της Ένωσης, Μιχάλη Μήττα, η οποία επανήλθε προς συζήτηση με το υπ’ αρ. 2927/20-3-2018 έγγραφο, συζητήθηκε στο ΔΣ του ΔΣΘ το ζήτημα του καθεστώτος και των όρων απασχόλησης δικηγόρων από ιδιώτες, ιδιαίτερα Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Στο ΔΣ τέθηκαν ερωτήματα ως προς τη νομιμότητα συμβάσεων που χαρακτηρίζονται ως «έργου» αλλά υποκρύπτουν σχέση έμμισθης εντολής, ως προς τη νομιμότητα της πρακτικής που υιοθετούν οι ίδιοι ως άνω εντολείς – ιδιώτες περί μετακύλισης του συνόλου της κοινωνικοασφαλιστικής επιβάρυνσης στον δικηγόρο παρά τις προβλέψεις του ΕΦΚΑ και ως προς την αποσαφήνιση υποχρεώσεων (πχ ωράριο) και την διασφάλιση δικαιωμάτων (πχ άδεια, επιδόματα, αποζημίωση απόλυσης) των δικηγόρων.

Το ΔΣ του ΔΣΘ ομόφωνα διαπίστωσε ότι προκύπτουν σοβαρά ζητήματα νομιμότητας ως προς το σύνολο του ως άνω πλαισίου και ιδιαίτερα ως προς το γεγονός ότι κατ’ ουσία καταργείται η έννοια της έμμισθης εντολής. Ασφαλώς, τόσο αντικείμενο της εισήγησης όσο και της συζήτησης δεν αποτέλεσαν αποκλειστικά οι απασχολούμενοι σε ΜΚΟ αλλά συνολικά στον ιδιωτικό τομέα, όπου παρατηρούνται τα ίδια φαινόμενα (πχ τράπεζες, εταιρείες κλπ).

Το ΔΣ του ΔΣΘ ανέθεσε σε επιτροπή του (Επιτροπή Στήριξης Δικηγορικού Επαγγέλματος) από κοινού με τους εισηγητές την αποσαφήνιση των δράσεων που θα αναλάβει ο Σύλλογος προκειμένου να εξαλειφθούν αντίστοιχα φαινόμενα και να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή προστασία των δικηγόρων που απασχολούνται υπό το πλαίσιο αυτό. Ήδη άλλωστε από την συζήτηση στο ΔΣ προέκυψαν γενικές προτάσεις δράσεων, όπως ο έλεγχος των συμβάσεων που έχουν κατατεθεί στον ΔΣΘ, η κοινοποίηση γνωμοδότησης προς του δικηγόρους και τους ιδιώτες που τους απασχολούν και η υποστήριξη συναδέλφων σε τυχόν νομικές ενέργειες, οι οποίες θα αποσαφηνιστούν από την αρμόδια επιτροπή.

Ως Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, θα συμμετέχουμε στην συγκεκριμένη επιτροπή προκειμένου να διασφαλίσουμε την άμεση κινητοποίηση του ΔΣΘ. Παράλληλα καλούμε τους συναδέλφους που εργάζονται με συμβάσεις «έργου» σε αντίθεση με το πλαίσιο του Κώδικα Δικηγόρων, να προχωρήσουν σε σχετική ενημέρωση του ΔΣΘ και της Ένωσής μας, αφενός για να ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους, αφετέρου για την άμεση παρέμβαση των συνδικαλιστικών οργάνων.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………Η Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας…………………………..Έλλη Μέλλιου