Ανακοίνωση για την σύμβαση Υπ. Δικαιοσύνης με τον EPLO

Το Υπ. Δικαιοσύνης υπέγραψε στις 8-2-2022 “συμφωνία συνεργασίας” με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, προκειμένου να παράσχει ο δεύτερος, μεταξύ άλλων, “επίβλεψη και νομική υποστήριξη” για την αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της χώρας, την ίδρυση δικαστικής αστυνομίας και την ενίσχυση εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών. Το κόστος του έργου, που βαρύνει το Υπουργείο, προϋπολογίστηκε στις 195.000 ευρώ. 

Η ανάγκη λήψης τεχνικών συμβουλών είναι φυσικά αντιληπτή. Εκείνο που δεν είναι αντιληπτό είναι το γιατί δεν επιλέγεται από το Υπ. Δικαιοσύνης η συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς, ήτοι τους δικηγορικούς συλλόγους, τις δικαστικές ενώσεις, τις ενώσεις νέων δικηγόρων και τις ομοσπονδίες των δικαστικών υπαλλήλων, για την άντληση δεδομένων και την υποστήριξη των συγκεκριμένων έργων. Άλλωστε, οι συγκεκριμένοι φορείς, οι οποίοι εν τοις πράγμασι αποκλείονται από τις διαδικασίες διαμόρφωσης της πολιτικής που αφορά στην μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης, έχουν την βαθύτερη δυνατή γνώση των προβλημάτων και αναγκών της, αλλά και την υψηλότερη δυνατή τεχνική κατάρτιση, ικανή να υποστηρίξει τους σκοπούς. 

Μάλιστα, όλοι αυτοί οι φορείς κατά το παρελθόν έχουν προσφέρει τις γνώσεις και την εμπειρία τους αφιλοκερδώς, με μόνο σκοπό την βελτίωση της ποιότητας της Δικαιοσύνης, της οποίας είμαστε όλοι συλλειτουργοί. 
Η Ένωσή μας καταδικάζει την επιλεγείσα από την ηγεσία του Υπ. Δικαιοσύνης στρατηγική μεταρρύθμισης της Δικαιοσύνης, η οποία αποδεικνύεται κοστοβόρα, και αποκλείει εκείνους που έχουν την βαθύτερη αντίληψη των αναγκών της. Όλους εμάς.

Είναι βέβαιο ότι οποιαδήποτε μεταρρύθμιση δεν λαμβάνει υπόψη την εμπειρία των άμεσα εμπλεκόμενων, θα αποτύχει, όπως άλλωστε έχουμε επανειλημμένα παρατηρήσει.

(συνημμενη η συμβαση) 

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………………..Ο Γραμματέας

Γιάννης Τρασανίδης………………………….Παύλος Σαλονικίδης