Ανακοίνωση για την έκπτωση σε Μηνιαίες Κάρτες ΟΑΣΘ

Θεσσαλονίκη 2-6-2018,

Η Ένωση Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης και ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης προχώρησαν σε συμφωνία για την παροχή έκπτωσης σε μηνιαίες κάρτες ΟΑΣΘ προς τα μέλη της ΕΑΝΔιΘ.

Το ποσό της έκπτωσης διαμορφώνεται κλιμακωτά από 5% έως 20%, ανάλογα με τον αριθμό των καρτών που θα διακινούνται, ως εξής: 20-50 κάρτες – 5% (28,5 ευρώ), 51-200 κάρτες – 10% (27 ευρώ), 201-500 κάρτες – 15% (25,5 ευρώ), 501 κάρτες και άνω – 20% (24 ευρώ).

Οι κάρτες θα διανέμονται από την Ένωση στους ενδιαφερόμενους σε μηνιαία βάση, από τις 26 του προηγούμενου μήνα έως τις 10 του επόμενου (πχ. οι κάρτες Σεπτεμβρίου θα διανέμονται από τις 26 Αυγούστου έως τις 10 Σεπτεμβρίου κοκ). Οι ενδιαφερόμενοι θα καταβάλλουν το τίμημα της επόμενης κάρτας σε μηνιαία βάση στην Ένωση ταυτόχρονα με την παραλαβή της τρέχουσας (πχ. κατά την παραλαβή της κάρτας Σεπτεμβρίου θα καταβάλλεται το τίμημα Οκτωβρίου κοκ). Η καταβολή του τιμήματος και η παραλαβή της κάρτας θα γίνεται μέσω της Ένωσης χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση ή αναμονή στα εκδοτήρια του ΟΑΣΘ.

Για τους λόγους αυτούς τα μέλη* της ΕΑΝΔιΘ (και τα μη μέλη εφόσον εγγραφούν**) καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έως και τις 15-6-2018, προκειμένου να προσδιορισθεί το ακριβές ποσό της έκπτωσης. Με την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας θα ανακοινωθεί το σύνολο των ενδιαφερόμενων καθώς και το ακριβές ποσό της έκπτωσης. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται με την συμπλήρωση της συγκεκριμένης φόρμαςΣε περίπτωση που αδυνατείτε ή δεν επιθυμείτε να συμπληρώσετε την συγκεκριμένη φόρμα διαδικτυακά μπορείτε να μας αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο eandith@gmail.com) συμπληρωμένο το συνημμένο αρχείο.

Σημείωση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ:
Ι. Οι ενδιαφερόμενοι, συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα συναινούν ρητά στην συλλογή των συγκεκριμένων δεδομένων τους από την ΕΑΝΔιΘ, τα οποία κρίνονται αναγκαία για να ελεγχθεί η ιδιότητά τους ως μέλη του σωματείου ή η δυνατότητά τους να εγγραφούν μέλη στο σωματείο και να διασφαλισθεί η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μαζί τους χάριν συμμετοχής τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα: Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, ΑΜΔΣΘ, email, Αριθμό Κινητού Τηλεφώνου.
ΙΙ. Οι ενδιαφερόμενοι, συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα συναινούν ρητά στην εκχώρηση στον ΟΑΣΘ όσων εκ των συγκεκριμένων δεδομένων τους ζητηθούν από τον Οργανισμό, ως απαραίτητα για την έκδοση των μηνιαίων καρτών τους. Συγκεκριμένα: Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Διεύθυνση Κατοικίας, Αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας και Φωτογραφία.
ΙΙΙ. Όσα από τα ανωτέρω δεδομένα δεν περιλαμβάνονται στην παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα, θα συλλεγούν με φυσικό τρόπο. Η ΕΑΝΔιΘ θα διατηρήσει στην κατοχή της μόνο τα δεδομένα υπό σημείωση (Ι) της παρούσας και μόνο για όσο διάστημα συμμετέχει το μέλος μας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
ΙV. Το κάθε μέλος δύναται να αποχωρήσει ανά πάσα στιγμή από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Το κάθε μέλος με την αποχώρησή του δύναται να αιτηθεί την οριστική διαγραφή των δεδομένων του που η ΕΑΝΔιΘ διατηρούσε κατά την διάρκεια της συμμετοχής του.
V. Το κάθε μέλος δύναται να ζητά ανά πάσα στιγμή ενημέρωση για τα δεδομένα που διατηρεί η ΕΑΝΔιΘ και ιδιαίτερα για τα πρόσωπα που τα διαχειρίζονται ή έχουν πρόσβαση σε αυτά, τον τρόπο αποθήκευσής τους και κάθε επεξεργασία.Η ΕΑΝΔιΘ δεν παραχωρεί δεδομένα σε κανένα ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα, χωρίς ρητή συμφωνία του κάθε μέλους.

*Μέλη θεωρούνται τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του σωματείου. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3/27-4-2018 απόφαση ΓΣ τα μέλη καταβάλλουν ως συνδρομή την ΕΑΝΔιΘ ποσό 2 ευρώ ανά ημερολογιακό έτος.
**Μη μέλη έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν όλοι οι δικηγόροι που απέκτησαν ΑΜΔΣΘ από τη 1-1-2013 και έπειτα, καθώς και όλοι οι ασκούμενοι δικηγόροι – μέλη του ΔΣΘ. Η εγγραφή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΕΑΝΔιΘ: http://eandith.gr/signup/ . Η εγγραφή συνοδεύεται από εισφορά ύψους 2 ευρώ, η οποία ταυτόχρονα λογίζεται και ως η ετήσια συνδρομή για το τρέχον ημερολογιακό έτος.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος…………………………………………..Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα…………………………………Ελένη Χατζηγιάννη