Ανακοίνωση ΕΑΝΔιΘ σχετικά με τα Ειδοποιητήρια ΕΦΚΑ

Κατόπιν εισήγηση της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από Διοικητικό Συμβούλιο, υποβλήθηκε το κάτωθι αίτημα ενώπιον του ΕΦΚΑ:

“Αίτημα της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, 26 ης Οκτωβρίου 3-5, Θεσσαλονίκη, 6934040366, eandith@gmail.com

Προς τον Τομέα Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΤΥΔΘ)

Κοιν: Ενιαίος Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) – Διεύθυνση Ασφαλιστικών Εισφορών

Θέμα: Ειδοποιητήρια ΕΦΚΑ

Αρ. Πρωτ. 9/03-03-2021

Το τελευταίο χρονικό διάστημα γίναμε θεατές πολλών σφαλμάτων και παραδρομών σε ειδοποιητήρια ασφαλισμένων Ασκουμένων Δικηγόρων και Δικηγόρων στον ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, ασκούμενοι δικηγόροι ήδη εγγεγραμμένοι στο ΤΥΔΘ προ την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου 4670/2020, ακόμα και αν εμπροθέσμως επέλεξαν έως την 13/03/2020 ως ασφαλιστική κατηγορία την υποκατώτατη (ειδική), συνοδευόμενης της επιλογής τους από αποδεικτικό υποβολής αίτησης υπαγωγής, εντούτοις διαπίστωσαν, με την έκδοση ειδοποιητηρίων τους, να έχουν υπαχθεί σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή της επιλογής τους. Ως αποτέλεσμα επιβαρύνονται αδίκως με μεγαλύτερης κατηγορίας ασφαλιστικές εισφορές και δίχως να διορθώνεται από πλευράς του ασφαλιστικού φορέα αυτή η παραδρομή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο για όλο το έτος 2020 είχαν υπαχθεί σε ασφαλιστική κατηγορία που δεν είχαν επιλέξει με δυνατότητα «διόρθωσης» κατά την επιλογή κατηγορίας για το 2021!

Επιπλέον, μερικά ή και όλα τα ειδοποιητήρια του 2020 ορισμένων ασφαλισμένων εμφανίζονται μηδενικά, ώστε δεν είναι δυνατή η εξόφλησή τους από τους ασφαλισμένους. Ακόμη και ασφαλισμένοι με πρώτη εγγραφή στον ΕΦΚΑ μετά την έναρξη ισχύος του νέου ασφαλιστικού, είδαν μερικά ειδοποιητήριά τους μηδενικά για το χρονικό διάστημα από την εγγραφή στον ΔΣΘ έως την εγγραφή στον ΕΦΚΑ, καθότι η ασφάλιση είναι αναδρομική από την ημερομηνία εγγραφής στα μητρώα του εκάστοτε Δικηγορικού Συλλόγου.

Ως συνέπεια όλων αυτών συσσωρεύονται οφειλές,  άνευ υπαιτιότητας των ασφαλισμένων και τις οποίες αδυνατούν να προσδιορίσουν και να εξοφλήσουν, αφού επί μη εμπρόθεσμης καταβολής επιβαρύνονται και με προσαυξήσεις. Ενώ αρκετές φορές οι ασφαλισμένοι απώλεσαν την δυνατότητα πληρωμής των ασφαλιστικών τους εισφορών με έκπτωση που ίσχυσε κατά τους πρώτους μήνες του 2020 (25% έκπτωση επί εμπρόθεσμης πληρωμή). Μάλιστα, όπως γνωρίζετε, επί μη πληρωμής υφίστανται και άλλες αντανακλαστικές συνέπειες (π.χ. αδυναμία έκδοσης ευρωπαϊκής κάρτας υγείας).

Τα μερικά ή το σύνολο των ειδοποιητηρίων, ακόμη και παρελθόντων ετών (2019 – 2020), που εμφανίζονται μηδενικά αλλά και η υπαγωγή σε άλλη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή της επιλογής του ασφαλισμένου προξενούν πολλά προβλήματα και γεννούν αδικίες μεταξύ των ασφαλισμένων.

Επιπροσθέτως, αναφορικά με τους προσφάτους εγγεγραμμένους, νέους δικηγόρους, οι οποίοι προέβησαν σε έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας μετά την ενοποίηση των ταμείων, παρατηρείται ότι στα ειδοποιητήρια του Ε.Φ.Κ.Α. δεν συνυπολογίζεται η συνεισφορά προς το ΕΤΕΑΕΠ. Το ζήτημα αυτό, πέρα από την απαίτηση για άμεση διευθέτησή του, εγείρει ερωτήματα αναφορικά με το ενδεχόμενο επιβολής προσαυξήσεων, αχρεωστήτως επιβαλλόμενων.

Για τους λόγους αυτούς, αιτούμαστε:

1. Να λυθούν άμεσα τα προβλήματα με τα ειδοποιητήρια και

α) να υπαχθούν οι ασφαλισμένοι στην ασφαλιστική κατηγορία της επιλογής τους, εφόσον συνοδεύεται η επιλογή συγκεκριμένης κατηγορίας από αποδεικτικό υποβολής αίτησης υπαγωγής,
β) να αναρτηθούν τα σωστά ειδοποιητήρια χωρίς επιβαρύνσεις.

2. Στην περίπτωση που ασφαλισμένοι απώλεσαν κάποια οφέλη και δυνατότητες λόγω λαθών στα ειδοποιητήρια, αυτά να τους χορηγηθούν με τις διορθώσεις που προτείνουμε.

3. Να ενοποιηθούν άμεσα τα ειδοποιητήρια ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ, συνυπολογιζόμενης της εισφοράς προς το τελευταίο, δίχως επιβαρύνσεις.

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για την όποια διευκρίνηση επί των προαναφερόμενων ζητημάτων.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………Ο Γραμματέας

Τρασανίδης Γιάννης……………….Σαλονικίδης Παύλος

Για την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………Η Γραμματέας

Παπαγεωργίου Γιώργος……………….Γκίζα Κωνσταντίνα”