Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη ασκούμενου/ης δικηγόρου

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Β.Ε.Θ.), σύμφωνα με την από 24.01.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του και έχοντας υπόψη την αριθ. 58289/14.08.2014 (Φ.Ε.Κ. 2273/τεύχος Β΄/25.08.2014) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,  αποφάσισε να προβεί στην πρόσληψη ενός (1) ασκούμενου δικηγόρου ή μίας ασκούμενης δικηγόρου, που θα πραγματοποιήσει την πρακτική του/της άσκηση στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Ε.Β.Ε.Θ.

Το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης θα αρχίσει στις 01.03.2017 και θα λήξει στις 31.08.2017, με δικαίωμα παράτασης για έξι (6) μήνες (άρθρο 13 παρ. 5 ν. 4194/2013). Το ύψος της μηνιαίας αμοιβής κάθε ασκούμενου δικηγόρου θα ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600€).

Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησής τους ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες.

Ενόψει των παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ασκούμενοι δικηγόροι να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Διοικητικού του Ε.Β.Ε.Θ. (ταχυδρομική  διεύθυνση: Τσιμισκή 29, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54624), από τις 01.02.2017 έως τις 10.02.2017, στην οποία θα δηλώνουν:

·         τα στοιχεία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

·         τον αριθμό Μητρώου ασκουμένου

·         τα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)

            Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με όλα τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στην παραπάνω αναγραφόμενη διεύθυνση εντός της οριζόμενης προθεσμίας με την ένδειξη «αίτηση συμμετοχής στη με αριθ. πρωτ. 1399/30.01.2017 ανακοίνωση του Ε.Β.Ε.Θ.»

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Στην περίπτωση που οι αιτήσεις θα υπερβούν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή των ασκουμένων θα γίνει με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί στο Ε.Β.Ε.Θ. με την παρουσία των ενδιαφερομένων και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ε.Β.Ε.Θ.

Η παρούσα θα αποσταλεί στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Β.Ε.Θ. www.ebeth.gr .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοικητικού του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310370190,1 αρμόδιος κ. Γεώργιος Τσιβελεκίδης.

 

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

Εμμανουήλ Μ. Βλαχογιάννης