Ανακοίνωση ΕΑΝΔιΘ σχετικά με τα Πτυχία Νομικής Εξωτερικού

Θεσσαλονίκη 6-1-2018,

Δημοσιεύθηκε προσφάτως σειρά αποφάσεων του Γ Τμήματος του ΣτΕ οι οποίες ακυρώνουν αντίστοιχες αποφάσεις της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας του α. 15 ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων), με τις οποίες παραπέμπονταν σε γραπτή δοκιμασία επάρκειας απόφοιτοι νομικών σχολών που εδρεύουν στην Κύπρο.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο (α. 15 – 17 Κώδικα Δικηγόρων), απόφοιτοι πανεπιστημίων άλλων κρατών μελών της ΕΕ έχουν δικαίωμα να εγγραφούν στα μητρώα ασκουμένων δικηγόρων (το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την μετέπειτα κτήση της δικηγορικής ιδιότητας), εφόσον το πτυχίο τους έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο από τον ΔΟΑΤΑΠ και κριθεί από την Επιτροπή του α. 15 ότι διαθέτουν επαρκή προσόντα (όμοια με τον αποφοίτων των τριών ελληνικών νομικών σχολών). Εφόσον κριθεί ότι η αντιστοιχία αυτή δεν υφίσταται, παραπέμπονται σε γραπτή δοκιμασία επάρκειας.

Το Γ Τμήμα του ΣτΕ στις εν λόγω αποφάσεις του ακύρωσε σειρά παραπεμπτικών αποφάσεων της Επιτροπής του α. 15 λόγω ανεπαρκούς αιτιολογίας, καθώς οι προσβαλλόμενες δεν επικαλούνται συγκεκριμένα στοιχεία περί της αναντιστοιχίας των μαθημάτων που ο υποψήφιος παρακολούθησε.

Σε αντίθεση με την καταφανέστατα νομικά εσφαλμένη ανάγνωση και ερμηνεία και τα επιλεκτικά αποσπάσματα των εν λόγω αποφάσεων που παρουσιάζει ο «Σύλλογος Ελλήνων Αποφοίτων European University Cyprus», οι εν λόγω αποφάσεις δεν αποφαίνονται αρνητικά επί του συγκεκριμένου συστήματος αξιολόγησης (ευρίσκεται σύμφωνο με το Σύνταγμα και το Ενωσιακό Δίκαιο). Η αξία τους αφορά ιδίως στον τρόπο αξιολόγησης από την Επιτροπή του α. 15.

Ωστόσο, και συναφώς με τον τρόπο αξιολόγησης που η Επιτροπή του α. 15 οφείλει να ακολουθεί, το σκεπτικό της πλειοψηφίας κρίνεται ως ατελέσφορο. Εισάγοντας την διάκριση «ακαδημαϊκών» – «επαγγελματικών» προσόντων, κατανέμει την κρίση επί των πρώτων στον ΔΟΑΤΑΠ και εκείνη επί των δεύτερων την Επιτροπή του α. 15. Δείχνει όμως να παραγνωρίζει ότι κατά το χρονικό σημείο αυτό της κρίσης, ήτοι αμέσως μετά την λήψη του πτυχίου, κατ’ ουσίαν αμφότερες οι κρίσεις δύνανται να αξιολογήσουν μόνον τις γνώσεις που αποκτήθηκαν προπτυχιακά. Επομένως, είναι σαφές ότι και η Επιτροπή του α. 15 είναι υποχρεωμένη κατά ρητή επιταγή του νόμου (ν. 4194/2013) και σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, να λάβει αυτοτελώς υπόψη της στοιχεία συναφή με το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και την ουσία αυτού, όπως ερμηνεύεται πχ με τις ώρες διδασκαλίας, την διδακτέα ύλη και ο τρόπος εξέτασης. Άλλως αγνοείται η διάταξη του α. 15 που ενδεικτικά περιλαμβάνει τα ανωτέρω στα προς αξιολόγηση στοιχεία, στα πλαίσια μιας contra legem ερμηνείας που υιοθετεί στο σκεπτικό της η πλειοψηφία, και ακυρώνεται κατ’ ουσίαν η αρμοδιότητα της αρμόδιας Επιτροπής. Κατά το σκεπτικό αυτό αναμένουμε την κρίση της Ολομέλειας του ΣτΕ, στην οποία παραπέμπεται η υπόθεση.

Σε κάθε περίπτωση, ως Ένωση Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, έχουμε ασκήσει δημόσια κριτική στην δομή του α. 15, θεωρώντας ότι αφήνει περιθώρια για άνισες κρίσεις στα πλαίσια ενός μη διαφανούς συστήματος. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε και επαναφέρουμε την πρόταση για την υιοθέτηση ενός αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης, όπως άλλωστε επιτρέπει και το ενωσιακό δίκαιο, για το σύνολο των αποφοίτων νομικών σχολών άλλων κρατών μελών της ΕΕ, ώστε να διασφαλισθεί αφενός η πλήρης αξιοκρατία και αφετέρου η υψηλή ποιότητα όσων αποκτούν την θεσμική ιδιότητα του δικηγόρου.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………..Η Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας…………………..Έλλη Μέλλιου