Ανακοίνωση ΔΣΘ για τις Εξετάσεις Β’ Εξεταστικής Περιόδου

Το καθορισθέν (δυνάµει της αριθµ. 67517οικ./ 17-9-2015 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων) πρόγραµµα εξετάσεων έχει ως εξής:

1)Παρασκευή 30−10−2015, ώρα 16.00−18.00, Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονοµία
2)Σάββατο 31−10−2015 και ώρα 10.00−12.00, Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονοµία και 14.00−16.00, Εµπορικό Δίκαιο
3)Κυριακή 1−11−2015 και ώρα 10.00−12.00, Δηµόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονοµία και 14.00− 16.00, Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας.

Ως οίκηµα διενέργειας του διαγωνισµού υποψηφίων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2015 , της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, ορίσθηκε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Κ.Δ.Ε.Ο.Δ.), στην αίθουσα «ΕΥΡΥΓΕΝΗΣ», Ικάρων 1- Καλαµαριά Θεσσαλονίκης.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέλθουν στην παραπάνω αίθουσα τριάντα (30) λεπτά νωρίτερα από την ώρα που έχει προσδιορισθεί για την έναρξη της γραπτής δοκιµασίας, οπότε και αρχίζει η εκφώνηση από τον σχετικό πίνακα των ονοµάτων των υποψηφίων από την Πρόεδρο της Επιτροπής, φέροντας µαζί τους την αστυνοµική τους ταυτότητα για την εξακρίβωση της ταυτότητας τους, και, κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και οποιουδήποτε διορθωτικού υλικού, καθώς και η χρήση ερµηνευτικών κειµένων, διδακτικών συγγραµµάτων, σηµειώσεων ή άλλου είδους βοηθηµάτων, πλην των κειµένων των νόµων. Οι υποψήφιοι µπορούν να χρησιµοποιήσουν πρόχειρο σε κόλα λευκή που θα φέρει σφραγίδα του οικείου Εφετείου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποψήφιοι που δε θα προσέλθουν στην καθορισµένη ανωτέρω ώρα θα αποκλείονται από το διαγωνισµό