Αναφορά της ΕΑΝΔιΘ κατά της Υπηρεσίας Ασύλου

Η Ένωση Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων, κατόπιν αλλεπάλληλων καταγγελιών συναδέλφων και έλεγχο της υφιστάμενης κατάστασης, προχώρησε σε υποβολή αναφοράς ενώπιον του Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής, του Συνηγόρου του Πολίτη και του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κατά της Υπηρεσίας Ασύλου. Αντικείμενο της αναφοράς αποτελεί η εφαρμογή συγκεκριμένων πρακτικών από την εν λόγω υπηρεσία, οι οποίες καθιστούν εν τοις πράγμασι αδύνατη την πρόσβαση στο σύστημα διεθνούς προστασίας από πολίτες τρίτων χωρών που το επιθυμούν. Δεδομένου ότι η διασφάλιση πρόσβαση στο σύστημα διεθνούς προστασίας αποτελεί διεθνή υποχρέωση της χώρας μας, θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και προβλέπεται ήδη από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία κατά συγκεκριμένο υποχρεωτικό πλαίσιο, το οποίο εν προκειμένω δεν τηρείται, η Ένωσή μας αιτείται την παρέμβαση των αρμόδιων εποπτικών και ελεγκτικών αρχών για την άμεση διόρθωση της ακολουθούμενης πρακτικής και την αναζήτηση τυχόν πειθαρχικών, ποινικών και άλλων ευθυνών. Το περιεχόμενο της αναφοράς μας έχει ως εξής:

Αναφορά

Θέμα: Άρνηση πρόσβασης στο σύστημα διεθνούς προστασίας από την Υπηρεσία Ασύλου.

Της Ένωσης Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 3-5, 54626, Θεσσαλονίκη, τηλ. 6970057700, eandith@gmail.com.

Προς

  1. Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Λ. Θηβών 196-198, 18233, Αγ. Ιωάννης Ρέντης.
  2. Συνήγορος του Πολίτη, Χαλκοκονδύλη 17, 10432, Αθήνα.
  3. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Λ. Κηφισίας 1-3 & Λ. Αλεξάνδρας, 11523, Αθήνα.

Κοινοποίηση

  1. Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 3-5, 54626, Θεσσαλονίκη.
  2. Υπηρεσία Ασύλου, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177, Αθήνα.

Θεσσαλονίκη, 16-8-2018

Ι. Νομική Βάση.

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το άρθρ. 1 παρ. 2 της Σύμβασης της Γενεύης για τους Πρόσφυγες της 28ης.4.1951 η οποία κυρώθηκε και ισχύει στην δυνάμει του Ν.Δ. 3989/1959, πρόσφυγας κρίνεται κάθε πρόσωπο που λόγω «δεδικαιολογημένου φόβου διώξεως λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητος, κοινωνικής τάξεως ή πολιτικών πεποιθήσεων ευρίσκεται εκτός της χώρας της οποίας έχει την υπηκοότητα και δεν δύναται ή, λόγω του φόβου τούτου, δεν επιθυμεί να απολαύη της προστασίας της χώρας ταύτης, ή εάν μη έχον υπηκοότητα τινά και ευρισκόμενον συνεπεία τοιούτων γεγονότων εκτός της χώρας της προηγού­μενης συνήθους αυτού διαμονής, δεν δύναται ή, λόγω του φόβου τούτου, δεν επιθυμεί να επιστρέψη εις ταύτην». Η δε αναγνώριση της ιδιότητας αυτής γίνεται από τις αρχές της συμβαλλόμενης χώρας, ενώπιον της οποίας προσφεύγει το πρόσωπο αυτό, ζητώντας συνδρομή. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρ. 3 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Δουβλίνο ΙΙΙ), «τα κράτη μέλη εξετάζουν κάθε αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα στο έδαφος οποιουδήποτε από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των συνό­ρων ή των ζωνών διέλευσης».

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρ. 1 παρ. του ν. 4375/2016 «στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης λειτουργεί αυτοτελής υπηρεσία, με τίτλο «Υπηρεσία Ασύλου», όπως η υπηρεσία αυτή έχει συσταθεί από το άρθρο 1 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7), η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια. Η Υπηρεσία λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και έχει ως αποστολή την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ασύλου και των λοιπών μορφών διεθνούς προστασίας των αλλοδαπών και ανιθαγενών, καθώς και τη συμβολή στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής ασύλου. Η Υπηρεσία Ασύλου επίσης είναι αρμόδια για την εφαρμογή της Σύμβασης της Νέας Υόρκης της 28ης Σεπτεμβρίου 1954 περί της νομικής καταστάσεως των ανιθαγενών». Ακόμη, κατ’ άρθρ. 1 παρ. 2 β «η Υπηρεσία Ασύλου, στο πλαίσιο της αποστολής της, είναι αρμόδια ιδίως για: … β. την παραλαβή και εξέταση αιτημάτων διεθνούς προστασίας και την απόφανση επί αυτών σε πρώτο βαθμό, … ε. τον εφοδιασμό των αιτούντων διεθνή προστασία αλλοδαπών, καθώς και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία νομιμοποιητικά και ταξιδιωτικά έγγραφα».

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρ. 35 παρ. 1α του ν. 4375/2016 με το οποίο ενσωματώνεται η Οδηγία (ΕΕ) 2013/32 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου: «1.α. Κάθε αλλοδαπός ή ανιθαγενής έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης διεθνούς προστασίας. Η αίτηση υποβάλλεται ενώπιον των Αρχών Παραλαβής, οι οποίες διενεργούν αμέσως πλήρη καταγραφή της. Η πλήρης καταγραφή περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία ταυτότητας, τη χώρα καταγωγής του αιτούντος, το όνομα του πατέρα, της μητέρας, του/της συζύγου και των τέκνων του, βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης, καθώς και σύντομη αναφορά των λόγων για τους οποίους ο αιτών ζητά διεθνή προστασία. β. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατή η πλήρης καταγραφή, σύμφωνα με το στοιχείο α΄, μετά από απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, οι Αρχές Παραλαβής μπορούν να προβαίνουν, το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης, σε απλή καταγραφή των ελάχιστων απαραίτητων στοιχείων και στη συνέχεια να προβαίνουν στην πλήρη καταγραφή του στοιχείου α΄ μόλις αυτό καταστεί δυνατό και κατά προτεραιότητα. γ. Η αίτηση διεθνούς προστασίας θεωρείται κατατεθειμένη από την ημερομηνία της πλήρους καταγραφής, σύμφωνα με το στοιχείο α΄, από την οποία αρχίζουν οι σχετικές προθεσμίες για την εξέτασή της σύμφωνα με το άρθρο 51 του παρόντος. Σε περίπτωση που αλλοδαπός ή ανιθαγενής, ο οποίος έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας, δεν εμφανιστεί για την καταγραφή της, κατά την ορισθείσα ημερομηνία ή παρότι έχει κληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, η υπόθεση τίθεται στο αρχείο με απόφαση του Προϊσταμένου του αρμόδιου Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου».

Εν όψει όλων των ανωτέρω δεδομένων, που προκύπτουν ευθέως από την ελληνική νομοθεσία και από διεθνή κείμενα υπερνομοθετικής ισχύος κατ’ άρθρ. 28 παρ. 1 Σ., η Υπηρεσία Ασύλου καθίσταται μόνη αρμόδια διοικητική δομή προκειμένου να παραλάβει και εξετάσει αιτήματα πολιτών τρίτων χωρών για την αναγνώρισή τους ως πρόσφυγες ή την επικουρική τους προστασία ή τη μη απέλασή τους στην χώρα καταγωγής τους λόγω φόβου δίωξης, κατά τα οριζόμενα στη Σύμβαση της Γενεύης.

ΙΙ. Ιστορικό.

Η Υπηρεσία Ασύλου εισήγαγε καινοφανή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα πρακτική, σύμφωνα με την οποία η πρόσβαση των πολιτών τρίτων χωρών, είναι αδύνατη εάν δεν προηγηθεί ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ασύλου μέσω συγκεκριμένης διαδικτυακής εφαρμογής (Skype). Η Υπηρεσία Ασύλου έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της αναλυτικό πρόγραμμα με συγκεκριμένες ώρες και ημέρες της εβδομάδας κατά τις οποίες δύναται ο ενδιαφερόμενος να πραγματοποιήσει κλήση ώστε, αφού δώσει τα στοιχεία του, να λάβει αριθμό βούλησης και ημερομηνία πλήρους καταγραφής του αιτήματός του. H συγκεκριμένη διαδικασία δεν αναφέρεται πουθενά στην κείμενη νομοθεσία ως αποκλειστική ή κύρια, παρά μόνον επικουρικά από κοινού με την διαδικασία καταγραφής δια αυτοπρόσωπης εμφάνισης στα γραφεία της Υπηρεσίας. Κατόπιν αυτού ωστόσο, το σύνολο των περιφερειακών γραφείων και κλιμακίων της Υπηρεσίας Ασύλου δηλώνουν άρνηση να παραλάβουν αιτήματα που υποβάλλονται αυτοπροσώπως, ενώ αρνούνται έστω και τον ορισμό ραντεβού για την υποβολή αιτημάτων αυτοπροσώπως. Το σύνολο σχεδόν των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ασύλου, ως λόγο άρνησής τους για άμεση καταγραφή σχετικών αιτημάτων, επικαλούνται αδυναμία για λόγους ανεπάρκειας πόρων (υλικοτεχνικές υποδομές και προσωπικό).

Ωστόσο, η συγκεκριμένη πρακτική πρόσβασης της Υπηρεσίας Ασύλου μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής (Skype), που εντέλει κατέστη η μόνη και αποκλειστική διαδικασία υποβολής αιτήματος για αναγνώριση του καθεστώτος πρόσφυγα ή της επικουρικής προστασίας στη χώρα, είναι μη λειτουργική. Ειδικότερα, η γραμμή επικοινωνίας για την αλβανική γλώσσα εν τοις πράγμασι δεν λειτουργεί από τον Φεβρουάριο του 2018, ενώ ακόμα και όταν λειτουργεί, η πραγματοποίηση σύνδεσης – επικοινωνίας με το χρήστη της Υπηρεσίας  Ασύλου και το διερμηνέα είναι εξαιρετικά σπάνια. Έχουν μάλιστα παρατηρηθεί φαινόμενα όπου αν και η σχετική γραμμή συνδέθηκε κατά τις επίσημες ώρες λειτουργίας για συγκεκριμένες εθνικότητες, η απάντηση που δόθηκε από τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας ήταν ότι δεν δύναται να δώσει ραντεβού και κωδικό βούλησης για κανένα (!) από τα Περιφερειακά Γραφεία ή Αυτοτελή Κλιμάκια τερματίζοντας αμέσως την κλήση.

Για τους λόγους αυτούς, πολίτες τρίτων χωρών αν και επανειλημμένα επιχειρούν κατά τις εκάστοτε αναφερόμενες ημέρες και ώρες να υποβάλλουν το αίτημά τους για διεθνή προστασία μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της Υπηρεσίας σας στο skype αυτό είναι αδύνατο, καθώς είτε η γραμμή δεν απαντά είτε όταν απαντά τους ενημερώνει πως δεν είναι εφικτή η καταγραφή του αιτήματός τους σε κανένα γραφείο ή αυτοτελές κλιμάκιο ανά την χώρα. Κατά την προσέλευσή τους δε ενώπιον των περισσότερων εκ των κατά τόπους τμημάτων, ενημερώνονται ότι δεν είναι εφικτός ο ορισμός ημερομηνίας καταγραφής τους με κανέναν άλλο τρόπο πέραν της κλήσης μέσω skype.

Ως εκ τούτου, η υποβολή του αιτήματός τους για πολιτικό άσυλο ή επικουρική προστασία στην Ελλάδα καθίσταται εν τοις πράγμασι αδύνατη και μάλιστα ενώ κινδυνεύουν με διοικητικά μέτρα και επιστροφή στη χώρα καταγωγής τους, κατά προφανή παράβαση του διεθνούς, ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου. Μάλιστα εκατοντάδες πολίτες τρίτων χωρών αναγκάζονται να στοιβάζονται σε άθλιες και εξευτελιστικές συνθήκες επί ώρες καθημερινά έξω από τις εισόδους των σχετικών υπηρεσιών ελπίζοντας ότι θα καταφέρουν με κάποιον τρόπο να καταγραφούν.

Ήδη κατόπιν καταγγελιών μελών μας για μεμονωμένες υποθέσεις τους ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη, ο τελευταίος με έγγραφό του απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Υπηρεσίας Ασύλου ως ανεπαρκείς για την άρνηση δικαιώματος στην οποία συστηματικά προβαίνει και την καλεί να προχωρήσει σε καταγραφή των αιτημάτων των ενδιαφερόμενων που υπέβαλαν την εν λόγω καταγγελία. Ωστόσο, ακόμα και κατόπιν τούτου, η Υπηρεσία Ασύλου επιμένει να αγνοεί τις οδηγίες του Συνηγόρου του Πολίτη και αρνείται να προχωρήσει τόσο στην καταγραφή των συγκεκριμένων όσο και σε οποιαδήποτε άλλη, εκτός skype.

ΙΙΙ. Ανάγκη άμεσης παρέμβασης.

Οι ισχυρισμοί που επισήμως η Υπηρεσία Ασύλου προβάλλει αρνούμενη την παραλαβή αιτημάτων διεθνούς προστασίας είναι ανυπόστατοι, ως αποδεικνύεται από τα κάτωθι περιστατικά:

  1. Συγκεκριμένο τμήμα της Υπηρεσίας Ασύλου που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη («Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Πολιτών Αλβανίας & Γεωργίας») καταγράφει κατά μέσο όρο 5 νέα αιτήματα πολιτών ημερησίως (σύμφωνα με τις διαπιστώσεις εκπροσώπων μας κατά την επίσκεψή τους εκεί αλλά και κατά δήλωση υπαλλήλων). Ο μέσος χρόνος καταγραφής ενός αιτήματος δεν υπερβαίνει τα 40 λεπτά της ώρας (το μέγιστο 1 ώρα). Οι περιπτώσεις αυτές κατά συντριπτική πλειοψηφία αποτελούν κρατούμενους και «ευαλωτότητες» που δεν απαιτείται να υποβάλλουν το αίτημά τους μέσω skype, ενώ μικρό μόνο μέρος αποτελείται από περιπτώσεις που έχουν υποβάλλει το αίτημά τους μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής. Κατά το έτος 2017, οπότε και εφαρμόζονταν τακτική ορισμού ραντεβού καταγραφής με αυτοπρόσωπη παρουσία, ο αντίστοιχος αριθμός στο συγκεκριμένο τμήμα ήταν τριπλάσιος. Κατά το ίδιο διάστημα, η ροή των ενδιαφερόμενων δεν μεταβλήθηκε, δεδομένων άλλωστε και των εθνικοτήτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του συγκεκριμένου (μόνο πολίτες Αλβανίας και Γεωργίας). O αριθμός των παραλαμβανόμενων αιτημάτων είναι ακόμα χαμηλότερος σε περιφερειακά τμήματα, τα οποία αναπόφευκτα είναι κατά τόπο αρμόδια για μικρότερο αριθμό πολιτών τρίτων χωρών. Συγκεκριμένο τμήμα της Υπηρεσίας Ασύλου που εδρεύει στα Ιωάννινα («Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Ιωαννίνων») μας έχει ενημερώσει ότι, με την εξαίρεση του προσφυγικού πληθυσμού που είναι προσωρινά στεγασμένος στην περιοχή, «έχει ελάχιστο φόρτο εργασίας», χωρίς όμως να παραλαμβάνει αιτήματα εκτός skype. Αντίθετα, άλλο τμήμα της εν λόγω Υπηρεσίας που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη («Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θράκης»), αν και αντικειμενικά, λόγω γεωγραφικής θέσης, φέρει τον μεγαλύτερο και πλέον επείγοντα φόρτο εργασίας, είναι το μόνο που εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία, καταγράφοντας αιτήματα που υποβάλλονται αυτοπροσώπως, εφόσον αποδείξουν αδυναμία πρόσβασης μέσω skype. Κατά συνέπεια, οι επίσημοι ισχυρισμοί της Υπηρεσίας Ασύλου, περί φόρτου εργασίας δεν ευσταθούν, όπερ σημαίνει ότι καταχρηστικά προβάλλονται..
  2. Είναι βέβαιο, δεδομένων των εκτάκτων δημοσιονομικών συνθηκών και του πρωτοφανούς όγκου των προσφυγικών ροών που δέχθηκε η χώρα τα τελευταία έτη, ότι καμία διοικητική δομή δεν μπορεί να είναι επαρκής. Ωστόσο, αν και οι προσφυγικές ροές έχουν μειωθεί δραματικά από το διάστημα 2016 (από 173.000 το 2016 σύμφωνα με την UNHCR σε 30.000 το 2017 σύμφωνα με τον ΔΟΜ και σε 24.000 το πρώτο εξάμηνο το 2018) και κατά το ίδιο διάστημα η Υπηρεσία Ασύλου έχει προβεί σε αύξηση των υπηρεσιών της (ίδρυση ΑΚΑ Πολιτών Αλβανίας & Γεωργίας Θεσσαλονίκης, ΑΚΑ Ιωαννίνων κ.α.) αλλά και σε αύξηση του προσωπικού της (πχ προκήρυξη ΣΟΧ2/2017 κ.α.), η πρόσβαση στην Υπηρεσία Ασύλου έχει καταστεί δυσχερέστερη. Ο ορισμός ραντεβού καταγραφής αιτήματος διεθνούς προστασίας μέσω skype είναι σπανιότερος σε σχέση με το 2016 και η καταγραφή αιτημάτων εκτός skype πλέον ανέφικτη. Κατά συνέπεια, ούτε ο εν λόγω ισχυρισμός της Υπηρεσίας Ασύλου ευσταθεί, όπερ σημαίνει ότι επίσης καταχρηστικά προβάλλεται.
  3. Το skype αποτελεί διαδικασία αποκλεισμού και όχι πρόσβασης στο σύστημα διεθνούς προστασίας. Πέραν του ότι απαιτείται ειδική τεχνική υποδομή (ηλεκτρονικός υπολογιστής/τάμπλετ/smartphone και σύνδεση στο Διαδίκτυο), τα οποία κατά κανόνα στερούνται οι πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να αιτηθούν διεθνούς προστασίας, οι πιθανότητες απάντησης στην κλήση από την Υπηρεσία είναι ιδιαιτέρως σπάνιες. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι εξαναγκάζονται είτε να πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης επιτηδείων είτε να καταβάλλουν οικονομικό τίμημα πρόσβασης σε γραφεία που παρέχουν οργανωμένες υποδομές (πλήθος διαφορετικών συσκευών και λογαριασμών χρήστη) και εξασφαλίζουν καλύτερες πιθανότητες μέσω ταυτόχρονων κλήσεων. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ακόμα και τέτοιες υποδομές δεν διασφαλίζουν την πρόσβαση, με χαρακτηριστικό παράδειγμα πολλές ΜΚΟ, οι οποίες προχώρησαν σε διακοπή των σχετικών υπηρεσιών που παρείχαν με οργανωμένες νησίδες υπολογιστών, καθώς αυτές δεν είχαν αποτέλεσμα. Η ίδια η Υπηρεσία Ασύλου αναγνωρίζει εμμέσως ότι η διαδικασία μέσω skype που έχει καθιερώσει αποτελεί εν τοις πράγμασι μη πρόσβαση στο σύστημα διεθνούς προστασίας, γι’ αυτό και εξαιρεί από αυτό τους κρατούμενους και τις περιπτώσεις ευαλωτότητας, με τις δεύτερες να έχουν περιορισθεί μόνον σε αιτούντες πάσχοντες από ανίατες ασθένειες.

Εξ όλων αυτών προκύπτει ότι η Υπηρεσία Ασύλου καταχρηστικά επικαλείται φόρτο εργασίας και έλλειψη υποδομών, καθώς ο ρυθμός με τον οποίον καταγράφει σχετικά αιτήματα είναι αντιστρόφως ανάλογος της βελτίωσης που υπάρχει κατά τα τελευταία δύο έτη. Ακόμα όμως και γίνει δεκτό ότι πράγματι υφίσταται κάποια αναλογία μεταξύ των ανωτέρω, και ότι πράγματι η εν λόγω Υπηρεσία αντιμετωπίζει μείζονα δυσχέρεια στην εκτέλεση του έργου της, αυτό δεν αποτελεί επαρκή λόγο για την ουσιαστική άρνηση δικαιώματος στην οποία προβαίνει μέσω της ως άνω περιγραφόμενης πρακτικής της. Δεδομένου δε ότι οι προσπάθειες επικοινωνίας μέσω skype δεν αποδεικνύονται ευχερώς αλλά και ότι πολίτης τρίτης χώρας στερείται νομιμοποιητικών εγγράφων έως την καταγραφή του αιτήματός του για διεθνή προστασία, διαπιστώνεται πέραν της άρνησης πρόσβασης στο δικαίωμα διεθνούς προστασίας και άμεσος και διαρκής κίνδυνος να υποστεί δυσμενή διοικητικά μέτρα εις βάρος του (διοικητική κράτηση, απέλαση, ποινικές ίσως ευθύνες).

Κατά συνέπεια, η Υπηρεσία Ασύλου συστηματικά παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία (εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή) αρνούμενη εμμέσως πρόσβαση στο σύστημα διεθνούς προστασίας, κατά τρόπο που καθιστά αναγκαία την παρέμβασή Σας προς διερεύνηση τυχόν πειθαρχικών, ποινικών ή άλλων υπηρεσιακών ευθυνών.

Επειδή η Ένωσή μας σύμφωνα με το α. 2 του Καταστατικού της, έχει μεταξύ άλλων σκοπό την «… ουσιαστική συμβολή στην λειτουργία της Δικαιοσύνης…»

Επειδή ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής είναι εποπτεύων της Υπηρεσίας Ασύλου.

Επειδή ο Συνήγορος του Πολίτη αποτελεί ανεξάρτητη αρχή – θεματοφύλακα του σεβασμού των δικαιωμάτων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ιδίως για τις ευπαθείς ομάδες.

Επειδή ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης έχει ως αποστολή την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης.

Επειδή η Υπηρεσία Ασύλου αποτελεί τη μόνη αρμόδια δημόσια υπηρεσία για την παραλαβή και εξέταση αιτημάτων ασύλου και επικουρικής προστασίας.

Επειδή κατά τα ανωτέρω, η υποβολή αιτημάτων ασύλου και επικουρικής προστασίας πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα καθίσταται αδύνατη, κατά παράβαση του διεθνούς, ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου, δεδομένου ότι το σύστημα skype δεν λειτουργεί και οι αρμόδιες υπηρεσίες αρνούνται τόσο την άμεση καταγραφή όσο και τον ορισμό ραντεβού προς καταγραφή αιτημάτων διεθνούς προστασίας δια της φυσικής παρουσίας στα γραφεία τους.

Επειδή από την ως άνω συνεχιζόμενη επί σειρά μηνών συμπεριφορά προκύπτουν ενδεχόμενες πειθαρχικές, ποινικές και άλλες υπηρεσιακές ευθύνες.

Για τους λόγους αυτούς

Με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος αιτούμαστε

Την άμεση παρέμβασή Σας προς επίλυση του εν λόγω προβλήματος και προς άρση της ως άνω περιγραφόμενης παράνομης συμπεριφοράς, δια της καθιέρωσης εναλλακτικού συστήματος καταγραφής αιτημάτων διεθνούς προστασίας είτε με άμεση καταγραφή κατόπιν αυτοπρόσωπης εμφάνισης είτε με ορισμό ραντεβού προς καταγραφή κατόπιν αυτοπρόσωπης εμφάνισης («προκαταγραφή»), εκτός skype.

Την διερεύνηση τυχόν πειθαρχικών, ποινικών και άλλων υπηρεσιακών ευθυνών.”

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος……………………….Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα…………………..Ελένη Χατζηγιάννη