Αίτημα σχετικά με την διαδικασία επιλογής ασκούμενων δικηγόρων από τον ΔΣΘ

Το ΔΣ της Ένωσης Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ, ενέκρινε και υπέβαλε αίτημα προς τον ΔΣΘ σχετικά με την διαδικασία επιλογής ασκούμενων δικηγόρων σε προκηρυσσόμενες από αυτόν θέσεις. Το αίτημα υποβλήθηκε επ’ αφορμής της εξαιρετικά σύντομης υποβολής αιτήσεων (μόλις 4 ημέρες από την δημοσίευση της προκήρυξης) και παραπόνων που δεχθήκαμε σχετικά με την διαδικασία επιλογής. Το αίτημά μας, που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 9704/29-11-2019, έχει ως εξής:

Στο πλαίσιο της δεκαοκτάμηνης πρακτικής άσκησης δίνεται η δυνατότητα στους Ασκούμενους να κάνουν μέρος αυτής στον Δ.Σ.Θ., στο υποθηκοφυλακείο και στο Κτηματολόγιο. Οι θέσεις αυτές είναι τετράμηνης ή εξάμηνης διάρκειας με δυνατότητα παράτασης.

Συχνά οι θέσεις αυτές δεν παρέχουν την δυνατότητα ουσιαστικής άσκησης στους ασκούμενους, καθώς αυτοί δεν έρχονται σε επαφή με την ουσία του δικηγορικού λειτουργήματος και της δικηγορικής ύλης αλλά αναλαμβάνουν ρόλους κυρίως διοικητικής ή γραμματειακής υποστήριξης. Ωστόσο, δεν παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι σε δύσκολους καιρούς όπως η περίοδος που διανύουμε οι θέσεις αυτές παρέχουν σε κάποιους συναδέλφους εισόδημα πολύ μεγαλύτερο από αυτό που θα είχαν αν απασχολούνταν σε κάποιο δικηγορικό γραφείο και ότι συνεπώς λειτουργούν ενισχυτικά.

Για την κάλυψη των θέσεων αυτών δημοσιεύεται η προκήρυξη από τον Δ.Σ.Θ. και στην συνέχεια οι ασκούμενοι καταθέτουν σε αυτόν αίτηση. Τέλος, γίνεται η επιλογή τους από τον Δ.Σ.Θ. με κλήρωση. Λέγεται ότι «η γυναίκα του Καίσαρα δεν πρέπει μόνο να είναι τίμια, πρέπει να φαίνεται κιόλας». Θεωρούμε, λοιπόν, ότι και ο Δ.Σ.Θ. θα έπρεπε και να είναι αλλά και να φαίνεται τίμιος.

Για λόγους διαφάνειας αλλά και για την αποφυγή των όποιων υπονοιών, των οποίων η Ένωσή μας έχει γίνει παραλήπτης με την μορφή σχετικών παραπόνων, θεωρούμε ορθότερο και δικαιότερο αφενός να δίδεται περισσότερο χρονικό διάστημα (η τελευταία πρόσκληση δημοσιεύθηκε μόλις 4 ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας) για την υποβολή αιτήσεων ώστε να διασφαλίζεται η πραγματική πρόσβαση όλων και αφετέρου η επιλογή των προσώπων που πρόκειται να στελεχώσουν τις θέσεις αυτές να πραγματοποιείται δια κλήρωσης με ταυτόχρονη διασφάλιση της δημοσιότητας. Κατά συνέπεια η σχετική ανακοίνωση – πρόσκληση του Δ.Σ.Θ. θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδική και ρητή υπόμνηση της ημερομηνίας, ώρας και τόπου της κλήρωσης ώστε να παρακολουθήσει την διαδικασία όποιος το επιθυμεί αλλά και ειδική πρόσκληση στους ίδιους τους αιτούντες την θέση αλλά και την Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης ως του θεσμικού φορέα εκπροσώπησης των ασκουμένων δικηγόρων Θεσσαλονίκης.

Για τους λόγους αυτούς:

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

  1. Η ανακοίνωση της προκήρυξης θέσεων ασκουμένων από τον ΔΣΘ να δημοσιεύεται τουλάχιστον 10 ημέρες προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής αίτησης.
  2. Η πλήρωση των θέσεων ασκουμένων που προκηρύσσονται από τον ΔΣΘ (ΔΣΘ, υποθηκοφυλακείο, κτηματολόγιο κλπ) να γίνεται μόνο κατόπιν δημόσιας κλήρωσης, ήτοι, μόνο κατόπιν δημόσιας ανακοίνωσης για τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της κλήρωσης, και πρόσκλησης των αιτούντων την θέση αλλά και της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων ως του θεσμικού φορέα εκπροσώπησης των Ασκουμένων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης.
  3. Η παρούσα να διανεμηθεί στα μέλη του ΔΣ του ΔΣΘ”.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος…………………………Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα………………..Ελένη Χατζηγιάννη