Αίτημα προς ΔΣΘ για την Καθιέρωση Κατώτατου Μισθού Ασκούμενων Δικηγόρων

Ενώπιον του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

ΑΙΤΗΣΗ

Της Ένωσης Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 3-5, Θεσσαλονίκη

Θέμα: Αμοιβές Ασκούμενων Δικηγόρων.

Η δικηγορική άσκηση διέπεται από τις ρυθμίσεις των α. 10 επ. του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013). Στα πλαίσια αυτά, στο α. 13 παρ. 11 ορίζεται ότι “Η αμοιβή των ασκουμένων δικηγόρων καθορίζεται με διάταξη τυπικού νόμου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με τις πιο πάνω διατάξεις“. Επισημαίνεται ότι, πριν το ν. 4745/2020 για το ζήτημα προβλέπονταν νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπ. Δικαιοσύνης για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης.

Έως σήμερα δεν έχει ψηφισθεί οποιαδήποτε διάταξη νόμου ή άλλη κανονιστική πράξη της διοίκησης που να ορίζει το ύψος της αμοιβής. Ο ΔΣΘ, με απόφαση του ΔΣ, έχει ορίσει ως ελάχιστο ποσό αμοιβής τα 300 ευρώ / μήνα. 

Παράλληλα, για το σύνολο των εργαζομένων στην χώρα προβλέπεται ελάχιστος νόμιμος μισθός. Το ύψος αυτού, κατόπιν αλλεπάλληλων αυξήσεων τα τελευταία έτη, έχει ανέλθει από τα 568 ευρώ μεικτά στα 713 ευρώ / μήνα μεικτά για τους υπαλλήλους και τα 31,85 ευρώ / ημέρα μεικτά για τους εργατοτεχνίτες (38866/21.4.2022 Υ.Α. (Β΄ 2030)). Οι αυξήσεις αυτές, που αγγίζουν το 26% έχουν κριθεί απολύτως εύλογες για την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων στο κόστος διαβίωσης.

Στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη προβλέπεται ελάχιστη αμοιβή για τους ασκούμενους δικηγόρους, συνήθως αντίστοιχη με την προβλεπόμενη για τους μισθωτούς. Άλλωστε η μη αμειβόμενη πρακτική άσκηση έχει κριθεί ως μη νόμιμη από την Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης και ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την από 17-2-2022 απόφασή του, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα για την εξάλειψη της μη αμειβόμενης άσκησης.

Κατόπιν τούτων, κρίνεται απαραίτητη η λήψη απόφασης από το ΔΣ του ΔΣΘ υπέρ της καθιέρωσης βασικού μισθού για την δικηγορική άσκηση και η άσκηση πίεσης προς τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα σε αυτήν την κατεύθυνση. 

Για τους λόγους αυτούς

Αιτούμαστε

Να διανεμηθεί η παρούσα στα μέλη του ΔΣ και να εισαχθεί προς συζήτηση, καθώς και να κληθεί εκπρόσωπος της Ένωσης για την υποστήριξή του. 

Να ληφθεί απόφαση υπέρ της καθιέρωσης βασικού μισθού για την δικηγορική άσκηση.

Να πραγματοποιηθεί άμεσα διάβημα του ΔΣΘ στο Υπ. Δικαιοσύνης για τη νομοθετική ρύθμιση βασικού μισθού για την δικηγορική άσκηση.

Με εκτίμηση

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………………..Ο Γραμματέας

Γιάννης Τρασανίδης……………………….Γιώργος Παπαγεωργίου