Αίτημα για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στα Δικαστήρια

Προς τον κ. Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 3-5, Θεσσαλονίκη.

Θεσσαλονίκη, 24/03/2022,

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Αξιότιμα μέλη του ΔΣ του ΔΣΘ,

Ως γνωρίζετε, το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων Νομικών Σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου» χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ, το λεγόμενο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στα Δικαστήρια για ασκούμενους/ες δικηγόρους εκκίνησε στα τέλη Αυγούστου του 2021, με δεκάδες ασκουμένους/ες δικηγόρους να απασχολούνται καθημερινώς σε Δικαστήρια και Εισαγγελίες.

Παρά την λειτουργία του προγράμματος για πάνω από έξι μήνες, την εμφάνιση περιοδικών προβλημάτων (όπως τις σημαντικές καθυστερήσεις στις πληρωμές των ασκουμένων) και τις κινήσεις προς βελτίωση της κατάστασης, τόσο από την Ένωση μας, όσο και από άλλους θεσμικούς φορείς, τρία ζητήματα παραμένουν άλυτα και επιδέχονται της άμεσης αντιμετώπισης και από πλευράς σας:

Α) Το ζήτημα των αδειών αναψυχής και το ζήτημα των αδειών ασθενείας

Σύμφωνα με την σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του/ της ασκουμένου/ης και του Δικαστηρίου ή της Εισαγγελίας που απασχολείται ο/η ασκούμενος/η: «4.3. Κάθε ασκούμενος Δικηγόρος έχει δικαίωμα δικαιολογημένης απουσίας για λόγους ανωτέρας βίας που τεκμηριώνεται από την έκδοση σχετικών αποδεικτικών εγγράφων από Δημόσια Αρχή. Με την επιφύλαξη των κατωτέρω διατάξεων κατά το χρονικό διάστημα της δικαιολογημένης απουσίας, ο ασκούμενος Δικηγόρος εξακολουθεί να λαμβάνει την προβλεπόμενη αμοιβή. Στην περίπτωση που η απουσία του Ασκούμενου Δικηγόρου υπερβεί το 5% της παρούσας χρονικής διάρκειας της Σύμβασης, μετά από απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) του Υπουργείου Δικαιοσύνης και την σύμφωνη γνώμη του Φορέα Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης, δύναται είτε η Άσκηση να παραταθεί αυτοδίκαια και μετά την παρέλευση της
συμβατικής ημερομηνίας προκειμένου να συμπληρωθεί το απαραίτητο 12μηνο, είτε η Άσκηση να διακοπεί για όσο χρόνο διαρκεί ο λόγος της ανωτέρας βίας. 4.4. Αδικαιολόγητη απουσία του Ασκούμενου Δικηγόρου θα συνιστά αντίστοιχη των ημερών απουσίας του μείωση της αμοιβής του. Για κάθε ημέρα αδικαιολόγητης απουσίας θα υπάρχει περικοπή κατά 1/25 της μηνιαίας αμοιβής. Σε περίπτωση που η αδικαιολόγητη απουσία του Ασκούμενου Δικηγόρου υπερβεί το 5% της παρούσας χρονικής διάρκειας της Σύμβασης, μετά από απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) και την σύμφωνη γνώμη του Φορέα Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης, δύναται είτε να καταγγέλλεται αρμοδίως η παρούσα Σύμβαση με αποτέλεσμα την απένταξη του Ασκούμενου Δικηγόρου από το Πρόγραμμα είτε να παρατείνεται αυτοδίκαια το χρονικό διάστημα της Άσκησης πέραν της συμβατικής ημερομηνίας μέχρι να συμπληρωθεί το απαραίτητο 12μηνο, άνευ ετέρας αποζημίωση».

Καμία πρόβλεψη επομένως δεν υφίσταται για άδειες αναψυχής, αναγκαίες για κάθε άνθρωπο που απασχολείται σε μία εργασία για ένα διάστημα 12 μηνών. Παρά τις οχλήσεις μας προς αρκετές Διοικήσεις Δικαστηρίων και τα καθημερινά ερωτήματα συναδέλφων, καμία επαρκής απάντηση δεν δόθηκε από τους φορείς υλοποίησης του Προγράμματος. Το αυτό ισχύει και για την περίπτωση που ασκούμενος/η νοσήσει σοβαρά ή χρειαστεί για λόγους υγείας να λείψει παραπάνω από το 5% της προβλεπόμενης άδειας ασθενείας.

Β) Το ζήτημα εφαρμογής του Προγράμματος σε δικηγορικά γραφεία και εταιρείες.

Το ως άνω αναφερόμενο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης θα εφαρμοστεί και σε δικηγορικά γραφεία και εταιρείες και το χρονικό διάστημα της άσκησης σε αυτά θα είναι της τάξεως των έξι (6) μηνών. Εδώ και αρκετούς μήνες, κάθε δικηγόρος που δικαιούται κατά τον Κώδικα Δικηγόρων να έχει ασκούμενο/η δύναται να αιτηθεί την συμμετοχή του στο Πρόγραμμα. Καμία πληροφόρηση δεν υπάρχει, όμως, ούτε για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Προγράμματος, ούτε για το πότε ή με ποιον τρόπο θα επιλεγούν οι ασκούμενοι/ες που θα απασχοληθούν στα δικηγορικά γραφεία, μήτε τις λεπτομέρειες σε περιπτώσεις παραβίασης των συμφωνηθέντων μεταξύ ασκουμένου και ασκούντος δικηγόρου.

Γ) Γενικότερη έλλειψη ενημέρωσης

Τόσο ο Φορέας Υλοποίησης του Προγράμματος, όσο και η Επιτελική Δομή του ΕΣΠΑ δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να ενημερώσουν δεόντως και εγκαίρως όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τόσο ως προς τα χρονοδιαγράμματα αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, όσο και ως προς τις πληρωμές, αλλά και ως προς την συμμετοχή δικηγορικών γραφείων στο Πρόγραμμα, ενώ παρατηρήθηκαν και περιπτώσεις που ο ιδιωτικός φορέας υλοποίησης του Προγράμματος αδυνατούσε να δώσει απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα, επικαλούμενη μη ενημέρωση της από πλευράς Υπουργείου. Με βάση τα παραπάνω, πρέπει να α) δοθεί στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα η δέουσα άδεια αναψυχής και να ρυθμιστεί το δικαίως το ζήτημα των αδειών ασθενείας β) δοθούν διευκρινήσεις και οριστεί πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος σε δικηγορικά γραφεία και εταιρείες γ) να υπάρξει ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τα προαναφερθέντα και καλύτερη επικοινωνία μεταξύ Επιτελικής Δομής του ΕΣΠΑ, Υπουργείου Δικαιοσύνης και ιδιωτικού φορέα υλοποίησης του Προγράμματος

Για τους λόγους αυτούς
Αιτούμαστε

  1. Να διανεμηθεί η εισήγηση σε όλους τους συμβούλους του ΔΣ του ΔΣΘ και να εισαχθεί προς ψήφιση στην επόμενη συνεδρίαση του.
  2. Να λάβει το ΔΣ απόφαση υποστήριξης των ως άνω αιτημάτων των ασκουμένων- συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
  3. Να αποσταλεί από κοινού επιστολή προς τους αρμόδιους φορείς με τα ως άνω αιτήματα.
  4. Να επιδιωχθεί η από κοινού δράση του ΔΣΘ και της ΕΑΝΔιΘ προς υλοποίηση των ως άνω αιτημάτων.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος ……………….Ο Γραμματέας

Γιάννης Τρασανίδης…………………Παύλος Σαλονικίδης