7 Θέσεις Ασκούμενων Δικηγόρων στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων

Το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων προσκαλεί όσες/ους ασκούμενες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας 6 μηνών, (περίοδος Σεπτέμβριος 2016 έως Μάρτιος 2017), με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών να υποβάλουν την αίτησή τους εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Ταμείου.

Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων του ΕΤΑΑ ορίζονται σε επτά (7).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Ταμείου (Μάρνη αρ. 22 στο δεύτερο όροφο ) εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Ταμείου .

Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες δηλώνουν : α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμό μητρώου ασκουμένου και γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

Με την αίτηση συνυποβάλλονται αντίγραφα τίτλων σπουδών, σύντομο βιογραφικό σημείωμα και βεβαίωση εγγραφής του αιτούντα στο ειδικό μητρώο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Εφόσον ο υποψήφιος δεν έχει εγγραφεί στο ειδικό μητρώο, υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της κατατεθειμένης αίτησης εγγραφής του με τον αντίστοιχο αρ. πρωτοκόλλου.

Η έναρξη της άσκησης, προϋποθέτει την εγγραφή στο ειδικό μητρώο ασκουμένων του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, το αργότερο εντός 10 ημερών από την επιλογή του.

Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί , αντίστοιχα, στην έδρα του Ταμείου με την παρουσία των ενδιαφερομένων και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ.

Η άσκηση θα γίνεται στη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων του ΕΤΑΑ και υπό την εποπτεία του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ν.Υ του Ταμείου, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος ελέγχου της άσκησης των απασχολούμενων υποψήφιων δικηγόρων.

Η αμοιβή των ασκούμενων δικηγόρων θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ταμείου στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.

Το ωράριο απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες.

Το παρουσιολόγιο θα τηρείται στη Γραμματεία της Δ.Ν.Υ. Τη βεβαίωση άσκησης, χορηγεί ο Προϊστάμενος της Δ.Ν.Υ του ΕΤΑΑ.

Τη σχετική αίτηση μπορείτε να βρείτε εδώ(link is external).