Απόφαση του ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ σχετικά με την σύναψη συμφωνίας με συγκεκριμένο ΚΕΚ στα πλαίσια του προγράμματος επιδότησης για κατάρτιση επιστημόνων (επιταγές 600 ευρώ)

Θεσσαλονίκη 8-4-2020,

Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ στην από 8-4-2020 έκτακτη, λόγω κατεπείγοντος, συνεδρίασή του, αποφάσισε κατά πλειοψηφία (5 υπέρ – 2 κατά) την σύναψη συνεργασίας με ΚΕΚ στα πλαίσια του προγράμματος επιδότησης για κατάρτιση επιστημόνων (επιταγές 600 ευρώ). Η ΕΑΝΔιΘ θα προχωρήσει σε αξιολόγηση των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί από ποικίλους παρόχους, οι οποίοι ήλθαν σε επαφή με την Ένωση, κατόπιν μεταξύ τους σύγκρισης, με βάση τα κριτήρια της καλύτερης αντιπαροχής, της ταχύτητας παροχής της και της αξιοπιστίας του παρόχου. Ελλείψει επαρκούς χρόνου διενέργειας δημόσιας προκήρυξης, οι προτάσεις που θα απορριφθούν θα διατηρηθούν στο αρχείο της Ένωσης και θα αποτελέσουν αντικείμενο ειδικής δημοσίευσης, συνοδευόμενες από τους λόγους απόρριψης. Η επιλεγείσα προσφορά θα έχει ενδεικτικό χαρακτήρα και δεν θα δεσμεύει τα μέλη.

Η πρόταση υποβλήθηκε από το μέλος Ι. Χορόζογλου, με την αιτιολογία ότι πιθανόν να προκύψουν οικονομικά οφέλη υπέρ των μελών και της Ένωσης. Το δε πραγματικό γεγονός ότι οι συνάδελφοι έχουν αναγκασθεί να συμμετάσχουν στο μέτρο αυτό, μας επιτρέπει να αναζητήσουμε την καλύτερη λύση για αυτούς, ιδίως αφού είναι πιθανό να λάβουν περισσότερα οι δικαιούχοι, ενώ αποδεικνύουμε και τις δυνατότητες διαπραγμάτευσης που έχουμε. Υπέρ της πρότασης τάχθηκε το μέλος Μ. Μήττας. Στην απόφαση αυτή μειοψήφησε το μέλος Δ. Νταφόπουλος, ο οποίος αφενός επεσήμανε ότι είναι αντιφατικό από τη μια μεριά να καταγγέλλουμε την επιδότηση μέσω voucher με το συνακόλουθο “πλουτισμό” κέντρων κατάρτισης στην πλάτη των αναγκών μας και από την άλλη να διαπραγματευομαστε ποιος πάροχος υποβάλλει την πλέον συμφέρουσα προσφορά συμμετέχοντας στη διανομή αυτού του “πλουτισμού”, αφετέρου ότι μπορεί εμείς να μην είμαστε ΝΠΔΔ αλλά οι ίδιοι λόγοι διαφάνειας ισχύουν αναλογικά και για εμάς. Είναι αδύνατο να συλλέξουμε προσφορές από όλους και άρα υπάρχει κίνδυνος να θεωρηθεί ότι συμπραττουμε με ορισμένο πάροχο για δικό του όφελος. Υπέρ της πρότασης τάχθηκαν τα μέλη Ι. Τρασανίδης και Ε. Χατζηγιάννη, δεδομένου ότι η διασφάλιση προσφορών υπέρ των μελών είναι σκοπός της Ένωσης και πάγια πολιτική μας. Επίσης, μειοψήφησε το μέλος Ε. Μέλλιου, η οποία επανέλαβε τις ενστάσεις του Δ. Νταφόπουλου και δήλωσε ότι εξακολουθεί να θεωρεί εμπαιγμό αυτή την κατάσταση, όπου τα ΚΕΚ θα πάρουν 400κάτι ευρώ ανά “κεφάλι” καταρτιζόμενου, αλλά θα παράσχουν την υπηρεσία ΜΙΑ φορά (με έναν-δυο διδάσκοντες), για ένα αντικείμενο στο οποίο δεν ζητήσαμε να καταρτιστούμε (και μάλιστα με τόσο χρονοβόρο πρόγραμμα) και όλο αυτό για να μη μείνουμε νηστικοί. Η Πρόεδρος τάχθηκε υπέρ της εισήγησης, συμμεριζόμενη μεν τις εκφρασμένες αντιρρήσεις των Μέλλιου και Νταφόπουλου ως βάσιμες, προκρίνοντας δε την διασφάλιση των συμφερόντων των μελών της Ένωσης μέσω της περισσότερο συμφέρουσας για τα μέλη μας πρότασης από τις υποβληθείσες. Τόνισε δε ότι οι όποιες διαδικασίες θα λάβουν χώρα τηρώντας, όπως πάντα, απόλυτη διαφάνεια και ότι η τελική επιλογή θα λάβει χώρα κατόπιν απόλυτα αντικειμενικής αξιολόγησης.

Περαιτέρω, αποφασίσθηκε τυχόν οικονομικά ανταλλάγματα που θα λάβει η Ένωση, στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής, να διατεθούν απευθείας στους συναδέλφους, ως έκτακτη οικονομική ενίσχυσή τους στα πλαίσια αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας COVID – 19. Η συγκεκριμένη διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με τον, κατά το εφικτό, πλέον αυτοματοποιημένο και ταχύ τρόπο για την διασφάλιση των συναδέλφων. Η Ένωση θα δημοσιεύσει ως προτεινόμενη την πλέον συμφέρουσα προσφορά, μεταξύ αυτών που αυτοβούλως μας υπέβαλαν οι πάροχοι, στις 9-4-2020.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος……………………………..Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα……………………….Ελένη Χατζηγιάννη