Μέγιστος Επιτρεπόμενος Αριθμός Υπ. Διδακτόρων ανά Μέλος ΔΕΠ

Κατόπιν αιτημάτων που λάβαμε από συναδέλφους και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, και με βάση την υπ’ αρ. 2/11-9-2016 απόφαση ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ, αποστείλαμε στην ΓΓ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αίτημα σχετικά με την αύξηση του ελάχιστου αριθμού υποψηφίων διδακτόρων ανά μέλος ΔΕΠ:

“Από Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, οδός 26ης Οκτωβρίου 5, Θεσσαλονίκη.

Προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οδός Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι Αττικής.

Θεσσαλονίκη 18-10-2016,

Το παρόν σας κοινοποιείται κατόπιν επανειλημμένων αιτημάτων που μας κοινοποιήθηκαν από συναδέλφους νέους δικηγόρους, οι οποίοι επιθυμούν ξεκινήσουν διδακτορικό αλλά αδυνατούν λόγω έλλειψης διαθέσιμων θέσεων, καθώς και από μέλη ΔΕΠ που αν και επιθυμούν να αναλάβουν επίβλεψη διδακτορικών, αδυνατούν λόγω του περιορισμού των 5 θέσεων που έθετε το πλαίσιο του α. 9 ν. 3686/2008 και ακόμα εφαρμόζουν πολλοί κανονισμοί ΑΕΙ.

Δεδομένου ότι ο αριθμός των μελών ΔΕΠ βαίνει μειούμενος εξαιτίας των μειωμένων προϋπολογισμών του Υπ. Παιδείας, αυτή την στιγμή παρατηρείται αδυναμία πολλών αποφοίτων μεταπτυχιακών προγραμμάτων να συνεχίσουν την έρευνά τους εκπονώντας διδακτορική διατριβή. Αυτό με την σειρά του αφενός συμβάλλει στον περιορισμό της έρευνας που διεξάγεται στα ελληνικά πανεπιστήμια και αφετέρου στην έξοδο πολλών νέων επιστημόνων στο εξωτερικό.

Επειδή η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης μεταξύ των καταστατικών σκοπών της έχει και την βελτίωση του μορφωτικού και επιστημονικού επιπέδου των νέων και ασκούμενων δικηγόρων.

Επειδή κρίνουμε ότι το παρόν αίτημα είναι πράγματι ορθό και αναμένεται να διευκολύνει την πραγματοποίηση επιστημονικής έρευνας, ενισχύοντας ταυτόχρονα και τα ελληνικά πανεπιστήμια.

Αιτούμαστε την υιοθέτηση κάθε αναγκαίας νομοθετικής πρωτοβουλίας που να στοχεύει στην διεύρυνση του ελάχιστου αριθμού υποψηφίων διδακτόρων που επιτρέπεται ανά μέλος ΔΕΠ.

Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.”

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………………Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας………………………………Στέφανος Κρεμέτης