Αποτελέσματα Πανελλήνιου Διαγωνισμού Δικηγόρων A’ Εξεταστικής Περιόδου 2016

Οι υποψήφιοι που δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες κρίθηκαν αποτυχόντες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παρ. 3 του ν. 4194/2013 και μπορούν να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να λάβουν γνώση των γραπτών τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Επικοινωνία Αρμόδιου Τμήματος Υπουργείου Δικαιοσύνης (Α14)

Τηλ. 210-7767230, –234, -236

Αναλυτικά ο πίνακας επιτυχόντων.