Ποιοί Είμαστε

Ένωση Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων ΔΣ Θεσσαλονίκης

Η Ένωση Ασκουμένων Νέων Δικηγόρων ΔΣ Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 2013 ως μία πρωτοβουλία ασκούμενων και νέων δικηγόρων της Θεσσαλονίκης, με την καθοριστική συμβολή του Συλλόγου Ασκουμένων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης. Στόχος της ΕΑΝΔιΘ είναι η σύνδεση των ασκούμενων και των νέων δικηγόρων, η ενιαία διεκδίκηση των κοινών τους συμφερόντων και η εκπροσώπηση των κοινών τους προσδοκιών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η Ένωση επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών της μέσω της διασύνδεσης με άλλες συναφείς ομάδες και πρωτοβουλίες, της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος και στην αλληλεγγύη και συνεργασία μεταξύ των εκπροσώπων του κλάδου μας, πάντα σύμφωνα με τις αρχές της συλλογικής δράσης και της αμεσοδημοκρατικής λήψης αποφάσεων. Από το 2015 η ΕΑΝΔιΘ και αυτοδίκαια όλα τα μέλη της, συμμετέχει ως πλήρες μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Δικηγόρων (ΕΥΒΑ), αποτελώντας την πρώτη και μόνη ελληνική οργάνωση που πετυχαίνει την ένταξή της. Η ΕΑΝΔιΘ συνεργάζεται στενά με τον ΔΣΘ, την ΕΑΝΔΑ καθώς και πλήθος τοπικών, περιφερειακών και εθνικών φορέων προωθώντας τα αιτήματα των νέων και ασκούμενων δικηγόρων και διεκδικώντας την ικανοποίησή τους.

Παράλληλα, η ΕΑΝΔιΘ διοργανώνει πλήθος εκδηλώσεων επιστημονικού χαρακτήρα με στόχο την καλύτερη ενημέρωση και διαρκή επιμόρφωση των συναδέλφων με τις εξελίξεις στον χώρο του δικαίου. Ακόμα, για την βελτίωση και ουσιαστικοποίηση του θεσμού της άσκησης σε ετήσια βάση διοργανώνονται σεμινάρια εκπαιδευτικού χαρακτήρα σε πρακτικά ζητήματα δικηγορίας στους βασικούς κλάδους του δικαίου.

Το σύνολο των αποφάσεων της ΕΑΝΔιΘ λαμβάνεται μέσω ανοικτών συνελεύσεων των μελών της. Οι Γενικές Συνελεύσεις διεξάγονται δημόσια, καθορίζουν τις κατευθύνσεις της Ένωσης, τα πλαίσια διεκδικήσεων και τους στόχους της ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ οι αποφάσεις τους αναρτώνται και προωθούνται στο σύνολο των μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο με διετή θητεία αποτελεί το εκτελεστικό όργανο, ασκώντας την καθημερινή διαχείριση των τρεχουσών υποθέσεων. Τέλος, στα πλαίσια της ΕΑΝΔιΘ λειτουργεί από το 2015 Επιτροπή Ασκούμενων Δικηγόρων η οποία εκλέγεται από το σύνολο των ασκούμενων δικηγόρων και στοχεύει στην καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση των ιδιαίτερων αναγκών τους στα πλαίσια της ΕΑΝΔιΘ.

Η ΕΑΝΔιΘ επιδιώκει σταθερά την οικονομική της ανεξαρτησία στοχεύοντας στην πλήρη αυτοχρηματοδότηση όλων των δράσεων και εκδηλώσεών της. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Ένωσης δημοσιεύονται σε ετήσια βάση ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή διαφάνεια.

Στην Ένωση δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι ασκούμενοι δικηγόροι καθώς και οι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα μελών του ΔΣΘ και δεν έχουν συμπληρώσει 5 έτη δικηγορίας. Τα μέλη έχουν άμεση ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις στον χώρο του δικαίου, καθώς και ανακοινώσεις με χρήσιμες πληροφορίες συναφείς με το επάγγελμα, λαμβάνουν όλες τις προσφορές και συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις και διαδικασίες της Ένωσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ αποτελείται από:

  • Μήττας Μιχάλης, Πρόεδρος
  • Τσιαμπέρα Κατερίνα, Αντιπρόεδρος
  • Μέλλιου Έλλη, Γραμματέας
  • Γαβαθόπουλος Θρασύβουλος, Ταμίας
  • Τρασανίδης Γιάννης, Μέλος – Εκπρόσωπος Επιτροπής Ασκουμένων
  • Κρεμέτης Στέφανος, Μέλος
  • Χρίστογλου Κωνσταντίνος, Μέλος

Σύλλογος Ασκουμένων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης

Ο Σύλλογος Ασκούμενων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 2002 με σκοπό κυρίως την εκπροσώπηση, ενημέρωση και υποστήριξη των ασκουμένων δικηγόρων, την προβολή κάθε ζητήματος που τους αφορά και την προστασία των επαγγελματικών τους συμφερόντων και δικαιωμάτων. Επίσης ο Σύλλογος στοχεύει στην διασύνδεση των ασκουμένων δικηγόρων με άλλες συναφείς ομάδες και πρωτοβουλίες, στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος και στην αλληλεγγύη και συνεργασία μεταξύ των εκπροσώπων του κλάδου μας.