Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ

Προοίμιο

Η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ ιδρύθηκε το 2015 βάσει απόφασης του ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ προκειμένου να διασφαλισθεί η ενεργός παρουσία και έκφραση των ασκούμενων δικηγόρων στα πλαίσια της Ένωσης, μετά την ενσωμάτωση του πρώην Συλλόγου Ασκουμένων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης. Η Επιτροπή Ασκουμένων διέπεται από τις ίδιες αρχές που αφορούν στην δημοσιότητα της λειτουργίας και των αποφάσεών της, όπως όλα τα όργανα της ΕΑΝΔιΘ, καθώς και από τις γενικές ρυθμίσεις του καταστατικού της Ένωσης και της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την δημοκρατικότητα εκλογής της και λήψης αποφάσεων. Ο παρών κανονισμός λειτουργίας στόχο έχει να αποδελτιώσει και να αποσαφηνίσει τις έως τώρα διάσπαρτες ρυθμίσεις, καθιστώντας σαφέστερο το πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ και τον ρόλο της.

Άρθρο 1: Ίδρυση

Ιδρύεται στα πλαίσια της Ένωσης Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης επιτροπή με τίτλο «Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ».

Η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ δεν έχει νομική μορφή ούτε αυτοτέλεια και λειτουργεί ως εσωτερικό όργανο της ΕΑΝΔιΘ.

Άρθρο 2: Σκοπός – Μέσα

Η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ αποκλειστικό σκοπό έχει την εκπροσώπηση των ασκούμενων δικηγόρων στα πλαίσια της Ένωσης, δια της επεξεργασίας των αιτημάτων τους και της διαμόρφωσης προτάσεων και εισηγήσεων προς το ΔΣ για θέματα που τους αφορούν.

Η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ υλοποιεί τους σκοπούς της δια ψηφισμάτων και αιτημάτων προς το ΔΣ της Ένωσης.

Η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ δύναται να αιτείται πόρους από το ταμείο της Ένωσης προκειμένου να υλοποιήσει τους σκοπούς της.

Άρθρο 3: Εκλογή

Η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ εκλέγεται από το σύνολο των ασκούμενων δικηγόρων που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΔΣΘ. Για τους σκοπούς της διάταξης αυτής, ασκούμενοι δικηγόροι νοούνται και όσοι έχουν συμμετάσχει στον Διαγωνισμό Δικηγόρων αλλά δεν έχουν ακόμα εγγραφεί δικηγόροι.
Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ διεξάγονται με αναλογική εφαρμογή των τα α. 16 και 17 του καταστατικού της Ένωσης.

Η θητεία της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ είναι ενιαύσια. Οι αρχαιρεσίες προκηρύσσονται με πρωτοβουλία του ΔΣ της Ένωσης. Το ΔΣ της Ένωσης δύναται να καλέσει αρχαιρεσίες ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση που η Επιτροπή αδυνατεί να συνεδριάσει ή παραμένει ανενεργή για μεγάλο χρονικό διάστημα με υπαιτιότητα των μελών της.

Άρθρο 4: Συγκρότηση

Η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ αποτελείται από 5 μέλη.

Η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ συγκροτείται με πρωτοβουλία του πρώτου σε σταυρούς εκλεγμένου μέλους της εντός 5 ημερών από την διενέργεια των αρχαιρεσιών. Σε περίπτωση που η συγκρότηση καθυστερεί με υπαιτιότητα ενός ή περισσότερων μελών της, ο Πρόεδρος της Ένωσης δύναται να καλέσει σε συγκρότηση, κατόπιν εξουσιοδότησης από το ΔΣ.

Άρθρο 5: Αρμοδιότητες Μελών

Τα μέλη της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ, κατά την συγκρότησή της, εκλέγουν μεταξύ τους Πρόεδρο και Γραμματέα. Σε ένα από τα μέλη της ανατίθενται τα καθήκοντα του «Συνηγόρου του Ασκουμένου Δικηγόρου». Σε κάθε ένα από τα μέλη της είναι δυνατό να ανατίθενται, προσωρινά ή για το σύνολο της θητείας, ειδικές ή τεχνικές αρμοδιότητες συναφείς με τους σκοπούς της Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ συντονίζει το έργο της, εκτελεί τις αποφάσεις της, προτείνει την ανάθεση αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών της, καλεί και συντονίζει τις συνεδριάσεις της και φροντίζει για την επίτευξη των σκοπών της. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ συμμετέχει αυτοδίκαια στο ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ ως πλήρες και ισότιμο μέλος και μεταφέρει εκεί το σύνολο των προτάσεων και αποφάσεών της. Η υποχρέωσή του αυτή δεν τον δεσμεύει στον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται αυτός προσωπικά μεν, αλλά ψηφίζει στο σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης του ΔΣ με βάση την πλειοψηφούσα άποψη που διαμορφώθηκε κατά την προηγηθείσα συνεδρίαση της Επιτροπής. Η Επιτροπή, για τον λόγο αυτό, υποχρεούται να συνεδριάζει προγενέστερα της συνεδρίασης σε συντονισμό με το ΔΣ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ υποχρεούται να μεταφέρει στα υπόλοιπα μέλη το σύνολο των αποφάσεων του ΔΣ.

Ο Γραμματέας της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεών της και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο το σύνολο των αποφάσεών της.

Ο Συνήγορος του Ασκούμενου Δικηγόρου παραλαμβάνει και επεξεργάζεται επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες ασκούμενων δικηγόρων συναφείς με τους όρους απασχόλησής τους ή εν γένει την συμπεριφορά που αντιμετωπίζουν κατά την εργασία τους και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπισή τους και την ανάδειξή των προβλημάτων τους που συνδέονται εν γένει με την αδύναμη συγκριτικά θέση τους στον εργασιακό στίβο.

Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ αδυνατεί να παραστεί στο ΔΣ της Ένωσης, δύναται να αντικατασταθεί από άλλο μέλος της. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ ή το μέλος της Επιτροπής που το αντικαθιστά, όταν παρίστανται ως μέλη του ΔΣ, ψηφίζουν για κάθε ζήτημα της ημερήσιας διάταξης

Άρθρο 6: Συνεδρίαση

Η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ συνεδριάζει εκτάκτως πριν από κάθε συνεδρίαση του ΔΣ, εφόσον στην ημερήσια διάταξη αυτού υπάρχουν θέματα που αφορούν τους ασκούμενους δικηγόρους.

Η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ καλείται σε συνεδρίαση με πρωτοβουλία του Προέδρου της ή τουλάχιστον δύο (2) μελών της.

Η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ βρίσκεται σε απαρτία όταν παρόντα είναι τουλάχιστον τρία (3) μέλη της. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της.

Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες και ανακοινώνονται τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν πραγματοποιηθούν. Σε περίπτωση που προκύψουν έκτακτα ζητήματα προς επίλυση, ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει χωρίς να κωλυσιεργεί άμεσα συνεδρίαση της Επιτροπής. Στα πλαίσια αυτά υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα εφικτά μέτρα δημοσιότητας. Στις συνεδριάσεις αυτές δύναται να παρίσταται κάθε μέλος του Δ.Σ και να τοποθετείται αφού προηγουμένως ακουστούν τα μέλη της Επιτροπής.

Σε περίπτωση που λαμβάνεται απόφαση, η οποία συνδέεται με δαπάνη του ταμείου της ΕΑΝΔιΘ, θα πρέπει να συνάπτεται συγκεκριμένος προϋπολογισμός κόστους.

Η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ δύναται να πραγματοποιεί ανοικτές συνεδριάσεις, καλώντας το σύνολο των ασκούμενων δικηγόρων να παραστεί σε αυτές.

Άρθρο 7: Πρακτικά – Αποφάσεις

Κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ τηρούνται πρακτικά στα οποία καταγράφεται το θέμα συζήτησης, η ληφθείσα απόφαση, το αποτέλεσμα της εσωτερικής ψηφοφορίας καθώς και τυχόν μειοψηφήσασα γνώμη.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ δημοσιεύονται και κοινοποιούνται στο ΔΣ με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής.

Όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ υπόκεινται σε έγκριση από το ΔΣ. Η Επιτροπή δεν δύναται να υποβάλλει αιτήματα, ψηφίσματα ή άλλα έγγραφα ενώπιον τρίτων ούτε δεσμεύει την Ένωση έναντι τρίτων, παρά μόνο κατόπιν έγκρισης του ΔΣ. Αποφάσεις που φέρουν την έγκριση του ΔΣ συνυπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Ένωσης καθώς και από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Επιτροπής.

Άρθρο 8: Σχέση με τη ΓΣ και το ΔΣ

Τα μέλη της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ συμμετέχουν στην ΓΣ της Ένωσης, όπως όλα τα μέλη αυτής.

Η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ καταθέτει δια του Προέδρου της προτάσεις και αιτήματα προς το ΔΣ της Ένωσης και τα εισηγείται. Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος από το ΔΣ απαιτείται ειδική αιτιολογία.

Οι αρμοδιότητες και η λειτουργία της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ, όπως αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό λειτουργίας, σε καμία περίπτωση δεν θίγουν ούτε περιορίζουν τις αρμοδιότητες της ΓΣ και του ΔΣ, όπως αυτές αναφέρονται στο καταστατικό της Ένωσης.

Άρθρο 9: Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις

Εφόσον κάτι δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα κανονισμό λειτουργίας εφαρμόζονται αναλογικά οι ρυθμίσεις του καταστατικού. Σε περίπτωση ασαφειών ή ερωτημάτων που προκύπτουν από τον παρόντα κανονισμό, μόνο αρμόδιο να αποφανθεί είναι το ΔΣ της Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός λειτουργίας εγκρίνεται και δύναται να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση του ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ εφόσον έχει προηγηθεί πρόταση της Επιτροπής. Εφόσον δεν επιτυγχάνεται σύμφωνη γνώμη ΔΣ και Επιτροπής αρμόδια να αποφανθεί είναι η ΓΣ της Ένωσης.

Η κατάργηση της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ είναι εφικτή μόνο με απόφαση της Γ.Σ

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………..Ο Γραμματέας
Μιχάλης Μήττας…………………….Στέφανος Κρεμέτης