Επιτροπή Καταστατικού και Λειτουργίας

Σύμφωνα με το α. 27 παρ. 2 και 3 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Ένωσης, ιδρύθηκε Επιτροπή Καταστατικού και Λειτουργίας. Η Επιτροπή αυτή διασφαλίζει την τήρηση του Καταστατικού και του Κανονισμού Λειτουργίας της Ένωσης, είτε κατόπιν αναφορών είτε αυτεπαγγέλτως. Η Επιτροπή αποφαίνεται επί ενδεχόμενων παραβιάσεων και τις εισηγείται ενώπιον του ΔΣ και της ΓΣ της Ένωσης, εφόσον το ΔΣ απορρίψει την σχετική εισήγηση, προς επικύρωση. Η Επιτροπή  επίσης υποβάλλει γνωμοδοτήσεις στο ΔΣ για την αναθεώρηση του Κανονισμού.

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. ……. απόφαση ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ, μέλη της Επιτροπής Κανονισμού και Λειτουργίας της Ένωσης για το διάστημα 2018 – 2020 είναι:

  1. Μήττας Μιχάλης (ως πρώην Πρόεδρος της Ένωσης την περίοδο 2014 – 2018),
  2. Κρεμέτης Στέφανος (ως πρώην Πρόεδρος της Ένωσης την περίοδο 2013 – 2014) και
  3. …………………… (μέλος που ορίσθηκε από το τρέχον ΔΣ της Ένωσης με την ως άνω απόφασή του).

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αναφορά κατά ενδεχόμενης παραβίασης του Καταστατικού ή του Κανονισμού της Ένωσης, δύνασθε να το πράξετε επικοινωνώντας απευθείας με την Επιτροπή Καταστατικού και Λειτουργίας.

Στοιχεία επικοινωνίας: τηλ: 6970057700, ηλ. ταχυρομείο: mich.mittas@gmail.com